π‘π€π€πƒπ’π•π„π‘π†π€πƒπ„π‘πˆππ† π€ππ‘πˆπ‹

Op 13 april stond er een vrij overzichtelijke agenda op het programma, met 3 agendapunten in de oordeelsvormende fase. De benaming geeft al aan dat er over deze onderwerpen een mening gevraagd wordt van iedere fractie. Soms geeft dit veel gepraat heen en weer (ook wel debat genoemd) en soms kan dat sneller als heel de raad het wel een duidelijk voorstel vindt en het ook nog eens met elkaar eens is.

De onderwerpen die ter sprake werden gebracht:

  • De bibliotheek van het Kerkepad in Middelharnis verhuizen naar het Diekhuus.
  • Een nieuwe beleidsnota kunst, cultuur en erfgoed
  • Een verklaring van geen bedenkingen over een waterstoffabriek en tankstation bij de Tonisseweg in Oude Tonge.

WAT WAREN DE UITKOMSTEN?

Over de verhuizing was iedereen in de raad enthousiast. De huidige bieb zit in een zwaar verouderd pand en er wordt al jaren gesproken over een betere invulling van het Diekhuus. Eerdere planvorming rondom het Diekhuus was groots en heel duur. Vitale kernen Goeree Overfakkee is niet voor prestigeprojecten, maar wil wel goede voorzieningen. Ons raadslid Wilma de Bruine heeft zich in het ontwerp verdiept en zag in de voorgestelde samenwerking tussen bibliotheek, ZIJN en de muziekschool een mooi Diekhuus ontstaan waar vele doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten rond lezen, cultuur en muziek. Kortom vanuit Vitale Kernen groen licht. Er werd gelijk besloten en het college kreeg toestemming om tot concretisering te komen. Realisatie en oplevering wordt in 2024 verwacht.

De beleidsnota was iets minder concreet aangezien er nog geen echt uitvoeringsprogramma aan gekoppeld is. Ons raadslid Cheyenne van Alphen heeft zich in dit onderwerp verdiept, ze heeft zelf ook meegedaan aan de meedenksessies die zijn gehouden. Ze gaf in de raad dan ook complimenten voor de aanvliegroute, waar veel mensen uit de cultuursector op Goeree Overflakkee bij zijn betrokken en de snelheid van het proces waarin de nota tot stand is gekomen. Voor Vitale Kernen is iets meer reuring op Flakkee best wel mogelijk. Cheyenne vroeg dan ook nadrukkelijk om aandacht voor de jeugd en nieuwe activiteiten. Een festival op zijn tijd zou prettig zijn voor onze jongere inwoners. Maar uiteraard moet er aandacht zijn voor iedereen en ze vroeg dan ook om zo snel mogelijk met de uitvoering aan de slag te gaan. Uiteindelijk werd het plan voor alle partijen als voldoende beoordeeld en werd hierover ook gelijk positief besloten.

Het derde punt keek de raad kritisch naar. Met name door de omschrijving waterstof β€œfabriek”. Vitale Kernen geeft al jaren aan dat hier deskundig mee omgegaan moet worden omdat het geen β€œzuurtjeswater” is. De aanvraag wordt door de inwoners ook gekoppeld aan een fabriek die moet gaan zorgen dat Stad aan het Haringvliet aardgasvrij kan worden en geheel op waterstof overgaat. Dit bleek er tijdens de vergadering helemaal niet mee te maken hebben, de installatie is puur bedoeld voor de productie waterstof voor mobiliteit (dus auto’s en bussen kunnen dan ook waterstof tanken op het al bestaande Greenpoint tankstation).

Ook bleek dat de raad alleen beslist of over het gebouw waarin deze installatie komt. Ziet dat er een beetje uit in die omgeving, oftewel voldoet het aan de ruimtelijke ordening. De provincie besluit over de installatie. Onze fractievoorzitter Aat van Alphen vond dit wel erg kort door de bocht geredeneerd. Je wil geen gebouw als dat een onveilige situatie kan creΓ«ren, dus laat de provincie eerst maar aangeven dat het veilig kan. Het werd deze avond niet helemaal duidelijk wat nu een goede procedure is. Vitale Kernen gaf dan ook aan niet over 1 nacht ijs te gaan en verder onderzoek te willen doen. Veiligheid is een te belangrijk issue. Komt dus terug op de eerstvolgende raadsvergadering van 1 juni en wij gaan nog eens goed door de dossiers heen om een goed oordeel te kunnen vellen.

Heeft u nog suggesties of vragen dan horen we het graag, we zijn er voor u als inwoner.