Recente ontwikkelingen omtrent de LOO

Geachte raad,

Bij deze willen wij u informeren inzake de meest recente ontwikkelingen omtrent de LOO.
Afgelopen periode zijn wij geconfronteerd met een tweetal verzoeken ingediend bij de rechtbank door Mr. Van Groningen namens enkele omwonenden.
De eerste ordemaatregel had betrekking op het toevoegen van een dwangsom aan de eerder opgelegde schorsing. Aangezien deze omgevingsvergunning inmiddels is herroepen en de aanvraag is introkken bestaat deze hele juridische procedure niet langer. De rechtbank heeft dan ook op 19 oktober 2023 deze ordemaatregel afgewezen.
Op 18 oktober 2023 heeft Mr. van Groningen het college verzocht om dezelfde dag vóór 12:00 uur een handhavingsbesluit te nemen inzake de bouwwerkzaamheden. Toen niet vóór 12 uur een beslissing was genomen is bij de rechtbank beroep ingesteld, omdat wij niet binnen de termijn zouden hebben beslist. Gelijk is er toen een voorziening gevraagd bij de rechtbank en for the time being een ordemaatregel. Een ordemaatregel betekent dat de rechter vooruitlopend op de behandeling van de voorlopige voorziening alvast beslist of de werkzaamheden moeten worden stilgelegd.
Op dit laatste verzoek hebben wij op 20 oktober 2023 de uitspraak van de rechtbank ontvangen. De voorzieningenrechter heeft beslist de ordemaatregel toe te kennen. In de uitspraak heeft de voorzieningenrechter aangegeven tijd nodig te hebben om goed en inhoudelijk naar het dossier te kijken. De ordemaatregel geldt maar voor een paar dagen en moet voorkomen dat er straks gevolgen zijn die niet meer omkeerbaar zijn. Het college kan zich niet vinden in deze uitspraak en heeft de rechtbank op 20 oktober 2023 een verzoek doen toekomen om de ordemaatregel op te heffen en hier voor maandag 23 oktober 2023 op te beslissen. Zo zijn er geen onomkeerbare gevolgen, is ten onrechte de derde-belanghebbende, Oost West Wonen, niet betrokken bij de procedure en zijn de belangen van de gemeente ons inziens niet juist betrokken en gewogen. We verwachten zo spoedig mogelijk een beslissing op ons verzoek om de ordemaatregel op te heffen.
Op dinsdag 24 oktober 2023 zal de zitting plaatsvinden. Wij zullen uw raad informeren over het verdere vervolg.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Bert Brand
Raadsgriffier