Blauwe container van de baan

blauwe container MHIn de besluitvormende fase van de vergadering stond het voorstel van het college geagendeerd tot invoering van de blauwe papiercontainer in diverse dorpen. Door mevrouw T.C. Both-Verhoeven (CDA) werd over dit onderwerp een motie ingediend. Hierin werd het college gevraagd de huidige wijzen van inzamelen vooralsnog niet te wijzigen en in het voorjaar van 2015 aan de gemeenteraad een integrale afvalbeleidsvisie voor te leggen. Het voorstel van het college werd uitgebreid besproken. De voor- en nadelen werden benoemd. Verschillende raadsleden stelden vragen aan het college die door wethouder Koningswoud werden beantwoord. Na een schorsing van de vergadering vond stemming plaats over de ingediende motie. De motie werd ondersteund door de VKGO en aangenomen met 17 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Door het aannemen van de motie hoefde over het voorstel van het college niet gestemd te worden. De burgemeester gaf aan dat het college in het voorjaar van 2015 met een nieuw voorstel zal komen.

Lindebomen Chr. de Vrieslaan
Aan het begin van de vergadering gaf de burgemeester het woord aan de heer Zevenhuizen, die zich als inspreker had aangemeld. De heer Zevenhuizen sprak in namens het Bewonerscomité Chr. de Vrieslaan Middelharnis over de renovatie van de Chr. de Vrieslaan. Hij betoogde dat het verwijderen van alle 22 linden leidt tot een aantasting van het straatbeeld. Door de heer J. de Vos (VKGO) was een serie mondelinge vragen aan het college over dit onderwerp voorbereid. Ook andere raadsleden hadden vragen. Wethouder Van der Vlugt ging op de vragen in. De werkzaamheden aan de Chr. de Vrieslaan maken het handhaven van de lindebomen lastig. De bomen belemmeren de werkzaamheden voor de reconstructie van de weg, vooral de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in de grond (leggen van kabels en leidingen, waaronder het vernieuwen van de gasleiding en de riolering). Het college werkt aan een compromisvoorstel en wacht op een gevraagd advies. De burgemeester zegt dat de door de heer De Vos gestelde verkeersvragen schriftelijk zullen worden beantwoord.

Afscheidsfeest Prinses Beatrix
Door de heer J. de Vos (VKGO) werd een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp ingediend. Deze motie ging over het samenvallen van de viering van het afscheid van Prinses Beatrix met de herdenking van de watersnoodramp op 1 februari a.s. Het college werd in deze motie opgeroepen teleurstelling te uiten over het feit dat de afscheidsviering samenvalt met de herdenking van de watersnoodramp. De burgemeester gaf aan dat zij dit vorig jaar reeds heeft aangekaart, maar dat de datum van 1 februari voor het afscheidsfeest ongewijzigd zou blijven, omdat het vinden van een andere datum heel lastig was gebleken. Na dit antwoord trok de heer De Vos de door hem ingediende motie in.