Eensgezindheid over gemeentebegroting voor komende jaren

Afgelopen donderdag 12 november stond het huishoudboekje van onze gemeente op de agenda van de gemeenteraad. Wat gaan we de komende tijd doen en wat gaat dit kosten? De gemeenteraad gebruikte dit agendapunt over de gemeentebegroting om hun meningen (algemene politieke beschouwingen) hierover te geven.

Eensgezind

Wat vinden de fracties van het reilen en zeilen binnen de gemeente en met name hoe het college van burgemeester en wethouders met de ambtenarenorganisatie functioneren? Hoe Vitale Kernen hierover denkt, leest u onderaan in onze algemene politieke beschouwing. Kijkend door de oogharen waren de meeste partijen het wel eensgezind. De toekomst wordt financieel lastig, dus we moeten onze uitgaven eens goed langs de lat leggen en keuzes maken.

Knullig

De PvdA wist echter nog wel wat zaken waaraan gemeenschapsgeld besteed moest gaan worden. De moties werden toegelicht door PvdA-fractievoorzitter Jaap Willem Eijkenduijn. De uitgeschreven moties zaten echter danig knullig in elkaar. Hij bedoelde met alles net iets anders toen er op werd doorgevraagd. Dit riep vervolgens meer verwarring op dan dat er een inhoudelijk discussie kon worden gevoerd. En hoe het allemaal betaald moest worden, werd ook al niet duidelijk. Omdat één motie werd aangehouden en de overige verworpen, voelde dit dus als verloren tijd.

Algemene politieke beschouwing

Hieronder de algemene politieke beschouwing van Vitale Kernen, uitgesproken door fractievoorzitter Johan de Vos.

Voorzitter,

Normaal wordt een beschouwing in het voorjaar gegeven tijdens de behandeling van de kadernota. Er is toen gekozen om geen beschouwing te houden i.v.m. de onzekere toekomst van het Coronavirus. Nu zijn we bijna ruim een half jaar verder en zitten nog steeds midden in deze pandemie. Los van de Covid 19 pandemie is het besluit door het presidium genomen om toch een politieke beschouwing te geven, nu dus dan bij de behandeling van de begroting voor 2021 en de jaren daarna.

Niets is normaal vanaf maart 2020. Er is ontzettend veel leed en verdriet onder de bevolking in Nederland. Op gebied van gezondheid; mensen die ziek zijn of dierbaren hebben verloren. Maar ook op gebied van de economie, bedrijven die in de problemen zijn gekomen of nog gaan komen, Bedrijven die afscheid hebben genomen van hun personeel. Vitale Kernen vindt het goed en passend dat deze raad eerder het besluit heeft genomen om – naast de tegemoetkoming van de Rijksoverheid- ook extra 2,5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de lokale economie, de verenigingen en stichtingen.

Voorzitter,
Wat het begrotingsjaar 2021 gaat worden is moeilijk te zeggen. Hoeveel geld stelt de overheid onze gemeente Goeree Overflakkee ter beschikking. Daar zit een onduidelijkheid, en dus begrijpelijk dat het college aannames doet waarvan niet met zekerheid is te zeggen of dit wordt geaccepteerd door de provincie.
Het eerder ingezette anticiperend beleid, blijkt een verstandige keuze.

Er is afgelopen jaar veel gebeurd of in gang gezet, waarvoor onze complimenten.
Een paar voorbeelden;
– De school campus.
– ’t Fort in Ooltgensplaat.
– bijdrage aan het veiliger maken van de N59
– de transitie binnen Webego naar een mens ontwikkelbedrijf
– het respijthuis
– inspanningen bij schuldhulpverlening
– bibliotheek op school is verder uitgerold
– het daadkrachtig inzetten van preventiebeleid , noodzakelijk nadat we de resultaten kennen van het rioolwater-onderzoek maar ook voor alcohol-en gameverslaving.
– Na jaren wordt er nu ook hard gewerkt aan de harmonisatie van de voetbalverenigingen. De harmonisatie van de voetbalverenigingen vraagt een inspanning en houding van het college en de besturen om te komen tot de noodzakelijke uniformiteit. Vitale Kernen hoopt dat in 2021 dit kan worden afgesloten en dat de andere sportverenigingen aan de beurt komen zodat iedere sporter en sportbestuurder tevreden kan zijn.
Dit zijn een paar voorbeelden waar Vitale Kernen voor staat

Maar voorzitter er moet nog veel gebeuren en wat extra aandacht vraagt. Zoals de
– de jeugdzorg,
– het integraal huisvestingsplan,
– er worden woningen gebouwd, helaas niet in iedere kern en er zijn ook geen nieuwe starterswoningen.
– BIJ Duurzaamheid willen wij voorop lopen in de ontwikkelingen.
Het college feliciteerde de inwoners van Stad a/h ‘Haringvliet met de vrijgekomen 5.6 miljoen euro subsidie voor het overgaan van aardgas naar waterstof.
Waterstof roept nog veel vragen op zoals de veiligheid maar ook de toepasbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Dit zijn wel de pijlers voor de haalbaarheid. Er zijn volgens ons nog diverse open eindjes. Vitale Kernen hoopt dat de inwoners enthousiast blijven over de transitie misschien wel naar andere vorm.
Ook de RES ( Regionale Energie Strategie) is een ontwikkeling die door Vitale Kernen kritisch wordt gevolgd. Het zou zomaar kunnen dat er weer een druk op ons eiland komt te liggen.
Het standpunt van Vitale Kernen is; meer windmolens zijn voor ons onbespreekbaar. We hebben er meer dan zat. Vraag het maar aan de inwoners van Nieuwe en Oude-Tonge, rondom in de windmolens. Vooralsnog amper enige compensatie voor de overlast, die wel is toegezegd.

Zo ook wat het komende jaar moet worden opgepakt.
Zoals het VCP Middelharnis/Sommelsdijk. Voor de kleinere ingrepen; het VCP Micro, zijn financiële middelen beschikbaar gesteld.
Voor het VCP Macro nog niet. Dit zal ook een flinke discussie opgaan leveren en een aanzienlijk bedrag gaan kosten.
Dit brengt mij op het onderwerp participatie van onze inwoners. Participatie begint met vertrouwen van de inwoner in de gemeente met zijn bestuur en ambtenaren. Daar valt of staat naar onze mening het succes van burgerparticipatie.
Bij voorbeeld het VCP macro Middelharnis/Sommelsdijk in relatie met de verkeerssituatie N215/Molendijk bij Nieuwe-Tonge wat al jarenlang duurt. Dit krijg je niet uitgelegd aan de doorsnee inwoner. Dit is dan wel een groot onderwerp, maar vertrouwen wek je ook door geen of uiterst weinig fouten te maken in de dienstverlening. En als er dan een abuis wordt gemaakt dan geef je dit toe en stel je niet alles in het werk om toch je gelijk te halen. Vitale Kernen vraagt zich ook af of onze besloten raadsbijeenkomsten, klankbordgroepen bijdragen aan het creëren van draagvlak, komt dit niet over als achterkamertjespolitiek bij onze inwoners?

Starterswoningen zijn door mij eerder genoemd maar Vitale Kernen
vindt het zo belangrijk dat ik het nog een keer noem.
Vitale Kernen vindt dat er aan deze behoefte meer invulling moet worden gegeven.
Zeker in de kleine kernen, om de leefbaarheid op peil te houden. Nu is het beeld dat de ontwikkelaar bepaalt wat er wordt gebouwd en dat kan toch anders?
Ontwikkelaar; u mag bouwen maar er moeten minimaal zoveel woningen in dit project worden gerealiseerd voor starters.

Voorzitter,
Vitale Kernen is zoals algemeen bekend kritisch m.b.t. de kwaliteit van het zwembad de Staver. Er zijn stappen gezet. Of dit de goede zijn zal moeten blijken.
Op dit moment is er een onderzoek door een bureau naar de verhouding tussen SRGO en de gemeente. Is dit een optimale constructie? Dit zal uit het onderzoek moeten blijken.
Tevens wordt gekeken naar interne organisatie van SRGO.
Vitale Kernen wacht met spanning het onderzoek resultaat af.
Een compliment in de richting van de SRGO wil Vitale Kernen graag geven over de voorgenomen 7 daagse openstelling van het zwembad het Zuiderdiep te Stellendam per ingang voorjaar 2021.

Voorzitter,
We hebben een vrij gezond huishoudboekje, maar puur omdat we ook een spaarpotje hebben. Er liggen nog diverse opgaven. Deze zijn genoemd in de kadernota 2021 en die zijn nog niet financieel vertaald. Dan heb ik het over de
Gebiedsontwikkeling Middelharnis/Sommelsdijk:
De Huisvestiging van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie:
De doorontwikkeling Fort Prins Frederik en ook de toekomst van onze zwembaden:

Ik wil 1 post extra benoemen en dat is de huisvestiging van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Los van het feit dat het onzeker is waar en hoe kantoorpersoneel in de toekomst hun werk gaan doen, heeft Vitale Kernen de voorkeur geen nieuwe gemeentehuis te bouwen maar een de voorkeur heeft voor een goed betaalbare duurzame renovatie van het huidige gebouw waarin de gebruikers een goede werkplek krijgen.

Voorzitter,
Ik kan nog langer door blijven gaan met de beschouwing — heb nog veel meer onderwerpen- maar ik verwacht dat ik mijn 5 minuutjes wel voorbij zijn.

Vitale Kernen spreekt de wens uit dat in de resterende tijd met elkaar, met respect, en het liefst raadsbreed met zijn allen, onze schouders eronder te zetten zodat onze inwoners trots zijn dat ze op dit mooie eiland wonen of verblijven.

Onze dank aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen van de voorliggende begroting.

Voorzitter bedankt.