Gedeelde smart is halve smart

SharedSpaceEuroTijdens de jongste raadsvergadering is gesproken over de budgetoverschrijding na de reconstructie van de Koningin Julianaweg. De raad besloot na de beraadslaging direct over het voorstel te besluiten en kon hier unaniem mee instemmen. Daarnaast werden over dit onderwerp twee moties ingediend door de fracties van PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid en GOS. De eerste motie betrok een motie van afkeuring en de tweede motie riep op tot een onafhankelijk onderzoek naar de budgetoverschrijding. Beide moties werden alleen gesteund door de fracties van de PvdA, VKGO, Eiland van Vrijheid en GOS en zijn daarmee niet aangenomen. Vitale Kernen is en blijft van mening dat ingewikkelde projecten die een grote tegenvaller opleveren nader bekeken moeten worden. Het eigen onderzoek leverde verbeterpunten op.

De echte antwoorden ontbraken volgens Vitale Kernen. Een extern onderzoek was daarom gewenst. SGP geeft nadrukkelijk weer in hun nieuwsbericht dat de motie van afkeuring door hen is afgekeurd. Maar een slager keurt zijn eigen vlees niet dat doen de klanten. (Lees ook het pleidooi van de VKGO)

De raadsvergadering startte met de vertoning van een film over Goeree-Overflakkee als energieke regio, aangekondigd door wethouder Van der Vlugt. Vervolgens maakten drie personen van de mogelijkheid gebruik om in te spreken tijdens het spreekrecht van de raad: mw. Zimmerman presenteerde de KunstKijk, dhr. Van Zielst sprak in over de reconstructie van de Koningin Julianaweg en dhr. Het Jonk over handhaving van parkeerregels. Vervolgens maakten drie raadsleden gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen aan het college te stellen: dhr. Heintjes (VKGO) stelde vragen over windenergie op zee, dhr. De Vos (VKGO) stelde vragen over de vijver aan de Melkweg in Oude-Tonge en dhr. P.C. Grinwis (SGP) stelde vragen over de dienstverlening van apotheken.

Beeldvormende fase
Tijdens de beeldvormende fase werden twee presentaties gegeven: allereerst over de doorontwikkeling van de begroting en vervolgens over het werkplan 2014 van DCMR Milieudienst Rijnmond. Ook stond in de beeldvormende fase de Visie en beleidsplan Begeleiding, incl. kortdurend verblijf en vervoer op de agenda. Dit voorstel komt volgende raadsvergadering terug in de besluitvormende fase. In de beeldvormende fase zijn ook nog twee ingekomen stukken besproken. Op verzoek van dhr. Pijl (CDA) is gesproken over de zienswijze van Vereniging Natuur- en landschapsbescherming Goeree-Overflakkee op het ontwerp-bestemmingsplan Strandpark Duynhille. Op verzoek van dhr. Tuk (ChristenUnie) is gesproken over de brief van de Stichting Open Monumentendag Goedereede-Stad. Tevens diende hij hierbij een motie in over de besteding van het budget voor eilandmarketing. Deze motie werd echter aangehouden en dus niet in stemming gebracht.


 

Pleidooi raadslid Willy Heintjes aangaande de budgetoverschrijding na de reconstructie van de Koningin Julianaweg

Voorzitter, VK had nog een paar vragen. Maar na het lezen van de schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen in de beeldvormende fase, is maar beter ermee op te houden. Het wordt er allemaal niet beter op.

Op 12 december vorig jaar zat er een brief bij de ingekomen stukken waarin kond werd gedaan van een aanzienlijke financiële overschrijding van de herstructurering van de KJW.  Wij hebben toen de suggestie gedaan om een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. De slager moet zijn eigen vlees niet gaan keuren, of wiens brood men eet diens woord men spreekt. De suggestie om een onafhankelijke partij het onderzoek uit te laten voeren  de rekenkamer is door de raad en het college naast zich neergelegd.

Voorzitter

De inspreker van 6 februari, de heer Nijssen sprak zijn grote zorgen uit over de steeds grotere wordende afstand tussen de gemeentebestuurders en de bevolking, de burgers, de inwoners van deze gemeente. Ik begrijp dit, de fractie van Vitale Kernen deelt dit. Dit onderwerp doet er in ieder geval geen goed aan.

Tijdens de beeldvormende agendering had zo de coalitie zijn oordeel min of meer al aangegeven. Uitspraken als blij met het feitenonderzoek door de interne controller, goed stuk, helder volledig werden er gedaan.

Paar vraagjes zijn er wel gesteld natuurlijk, met de te verwachte antwoorden in het kader van;  de verantwoordelijkheid op een plek leggen, waar men zelf niet over gaat en verantwoordelijk voor kan worden gesteld.

Wel aardig was dat de fractievoorzitter van de SGP ……college gaf aan het college,….. hoe een project dient te worden aangepakt.

Je hebt de neiging om aan de SGP te vragen of ze niet een extra mannetje uit de ruif kunnen leveren aan dit college, geen wethouder, die hebben we er genoeg, al is het maar iemand die een advies kan geven.

voorzitter

In de beantwoording van het college op 6 februari ging het college mee met de flow van het CDA, CU, SGP en VVD.

De VVD kreeg zelfs een compliment van het college, uit monde van wethouder Van der Vlugt.  ” VVD fractie bedankt, helder en realistisch verwoord, klopt, is in het verleden gebeurd ” zei wethouder Van der Vlugt.

Wethouder Van der Vlugt vindt de ontstane situatie een heel vervelende; “zou ik hier vanaf 2009 verantwoordelijk voor zijn stapte ik op, waren zijn woorden.

Van der Vlugt ging in op de overschrijdingen: riolering te hoog, waterleiding te laag, stoplichten, extra beton, stagnatiekosten, noem maar op.

Ook zei van de Vlugt dat het college iedere dinsdagmorgen wekelijks vanaf 1 januari 3 maanden lang uitkeek op een niet gereed zijnde de KJW. Maar hij kwam niet op het idee om eens indringend te vragen: hoe gaat dit, lopen we op schema en binnen budget? Vragen, je wilt toch weten wat er aan de hand is? Zeker bij zo’n aandacht vragend project als het aanleggen van een shared space.

Voorzitter

In het 6de verslag van het projectteam staat dat er op 18 december 2012 aan meerwerk 8945 euro is uitgegeven. De rest van het tekort is dus ontstaan in 2013, dus de verantwoordelijkheid van dit college

In juni 2013 is er een claim neergelegd door BAM. Ook is er wat gedoe geweest met de poorten, nog een paar dingetjes met de riolering en nog wat meer zaken die in 2013 speelden. Maar voor u geen reden om door te vragen wat hiervan de consequenties zijn. Wat voor ons onvoorstelbaar is, is dat de claim van de BAM niet gemeld is bij een verzekeringsmaatschappij. Want voorzitter het kan toch niet zo zijn dat een van uw ambtenaren een abuis maakt met wellicht vergaande consequenties voor de gemeente, de gemeente hiervoor niet verzekerd is?

Wethouder Trouwborst vindt er ook wat van. hoort ook zo, want is, zeker als PF financiën, verantwoordelijk. In de schriftelijke beantwoording wil Wethouder Trouwborst nog wel even kwijt dat niet hij verantwoordelijk is maar zijn collega van der Vlugt. Voorzitter, niet zo netjes. De termijn betalingen en de rekeningen die voortkomen uit afwijkingen van het bestek zijn gewoon door financiën betaalt. En financiën valt echt onder portefeuille van wethouder Trouwborst. Maar ook wethouder Trouwborst vergeet de juiste vragen te stellen aan zijn mensen.

Wethouder Trouwborst roept stellig in de trant van:

” Wij doen het best goed! Zeker vergeleken met de andere gefuseerde gemeenten. Ik, zei wethouder Trouwborst, geef de raad ongevraagd advies om bij het eerstvolgende raadsuitje eens naar Molenwaard te gaan, zien hoe zij het daar doen”.

Nou voorzitter, ik ken toevallig burgemeester Van der Borg en wethouder Heijkoop van de gemeente Molengraaf. Ik heb niet gewacht op het raadsuitje en niet geschroomd om even na te vragen hoe het in Molenwaard zit.

Voorzitter,  wethouder Trouwborst weet helemaal niet hoe het in Molenwaard is gegaan en hoever zij al zijn met ” in control zijn”, want dan zou hij deze uitspraak niet doen. Ik geef u ongevraagd advies wethouder Trouwborst, gaat daar eens kijken, bij uw collega’s in Molenwaard.

Wethouder Trouwborst geeft aan overal mee bezig te zijn. Ik citeer: “het is hier geen patatfabriek, wij maken duizenden producten”. Dit is heel complex hoor.

En de cultuur in de organisatie is ook niet goed.

Voorzitter, welke cultuur straalt het college uit? Hoe komt het dat mensen zaken voor zich houden, niet delen met hun bestuurders. Dit is uw verantwoordelijkheid college.  Begin eerst bij uzelf.

Zowel wethouder Van der vlugt en Trouwborst schromen niet om te suggereren dat de voorbereiding van de fusie slecht is gedaan. Van der vlugt spreek dit letterlijk uit. Voorzitter, dit is zeer ongepast. Ongepast om na een jaar en bijna drie maanden vier voormalige burgemeesters en 4 wethouders te schofferen, erger nog, u beledigt u eigen directe collega Koningswout, die een van de vier wethouders was in de stuurgroep herindeling.

Voorzitter, wanneer je aan een verantwoording begint, en niet weet waar je aan begint, moet je niet kinderachtig gaan lopen doen en roepen: het is niet mijn schuld. Na 100 dagen voorzitter, u hebt uw 100 dagen beoordeling gehad, ben je verantwoordelijk, en is het ongepast om deze ergens anders neer te leggen. Zo werkt het niet.

Voorzitter ik sluit af:

We moeten hiervan leren en laten we de zorg van de heer Nijssen delen, en er wat aan doen. De afstand tussen de inwoner en het bestuur niet nog verder uit elkaar laten groeien. Wij horen er te zijn voor onze inwoners.