Geen circus, Grand Prix en toilet

GrandPrixVKGO heeft aandacht gevraagd voor het feit dat medewerkers van de gemeente Goeree-Overflakkee tot enige tijd geleden gebruik konden maken van een pand aan de Philip Hoofjesweg te Dirksland. Men maakte daar gebruik van het toilet en er was een ruimte dat men in de pauze gebruikte. Deze ruimte is vervallen. Er is nu een sociale ruimte op de begraafplaats in Dirksland waar men naar het toilet kan en van de pauzes gebruik kan maken. VKGO is van mening dat dit voor de werknemers van de gemeente en de bezoekers van de begraafplaats, een ongewenste situatie is en niet getuigt van respect. De wethouder van de Vlught gaf als antwoord dat dit is gedaan in het kader van de bezuinigingen. VKGO vindt het nog steeds een vreemde constructie.

Vaststelling geurverordening Tonisseweg 3 te Oude Tonge
VKGO heeft verzocht de vaststelling van de geurverordeing die was opgenomen in de besluitvormende fase naar de oordeelsvormende fase te halen.
Aan dit verzoek werd voldaan. Mevrouw Splinter van de varkensfokkerij aan de Tonisseweg 3 te Oude-Tonge heeft gebruik genaakt van het spreekrecht. Zij deelde mede dat ze door de gemeente Goeree-Overflakkee op geen enkele wijze was geïnformeerd of betrokken bij de nieuw vast te stellen geurverordening. VKGO weet dat de gemeente niet verplicht is om betrokkenne kennis te geven. Maar in de deze huidige tijd is het volgens VKGO een fatsoensnorm.
Bij het te ontwikkelen benzinestation wordt een restaurant gevestigd. Dit is een geurgevoelig object en valt binnen de contour. Tijdens het debat voerde VKGO aan dat je straks als men in het restaurant een balletje gehakt nuttigt men kan ruiken waar dit vandaan komt. VKGO vond de informatie niet afdoende en wethouder Koningswoud gaf aan dat het in de volgende raad wederom op de agenda komt. In de tussenliggende tijd heeft mevrouw Splinter de tijd om ons van relevante informatie te voorzien. Volgens haar zitten er fouten in de vast te stellen geurverordering.
Wordt vervolgd.

Geen Grand Prix
Na de memo’s die VKGO van de burgemeester over het niet doorgaan van de Grand Prix heeft ontvangen, was VKGO nog niet voldoende overtuigt van de inspanning die de burgemeester heeft geleverd om toch de Grand Prix mogelijk te maken. Voor VKGO zijn er twee evenementen waarin de gemeente zich zou kunnen onderscheiden. De wandeltocht De Omloop en de Grand Prix in Middelharnis. In de memo’s missen wij een 3.0 houding van het college. Waaruit blijkt dat de burgemeester een positieve oplossingsgerichte houding heeft aangenomen richting de initiatiefnemers van de Grand Prix was de vraag die wij stelden. De burgemeester was duidelijk. Een aantal malen is er overleg geweest over de veiligheid rondom dit evenement. Er zijn strenge eisen waaraan voldaan moet worden om het evenement veilig te kunnen laten verlopen. Eisen waar de initiatiefnemers niet aan willen en kunnen voldoen. De burgemeester is ervan overtuigd dat ze alle opties heeft besproken en overwogen. Maar ziet geen mogelijkheid om aan de wensen van de initiatiefnemers te kunnen voldoen. Veiligheid is prioriteit nummer1

Vaststelling besluitenlijst van vorige vergadering
VKGO vroeg aandacht voor hun stemverklaring bij agendapunt structuurvisie windenergie. Deze stemverklaring is niet vermeld op de besluitenlijst. Wel stond de stemverklaring van de SGP genoemd bij het agendapunt Hockeyveld. SGP is tegen het aanleggen hiervan. De letterlijke stemverklaring wordt opgenomen op de besluitenlijst: “Dhr. Heintjes geeft een stemverklaring waarin hij aangeeft dat VKGO tegen het voorstel is omdat uitgangspunt zou moeten zijn dat inwoners belangrijker zijn dan 35 nog nieuw te bouwen woningen.

Vragen gesteld over het circus op zondag
Het Eilanden Nieuws van 1 juli jl. Kopt: Geen circus op zondag. Circus Belly Wien heeft een vergunning aangevraagd om in de periode van 2 tot en met 7 juli circusvoorstellingen te geven in Oude-Tonge. Het circus is door het college gevraagd geen voorstelling te geven op zondag 6 juli om de zondagsrust te respecteren.

Vragen
-Wie van het college heeft het verzoek kenbaar gemaakt bij de ondernemer van het circus Belly Wien?
-Is het beleid van de gemeente Goeree-Overflakkee om bij ieder evenement- of activiteit-aanvraag, de aanvrager te verzoeken om de zondagsrust te respecteren?
-Vindt het college dat door deze media-aandacht er een positieve bijdrage wordt geleverd aan onze Eiland marketing?

Het antwoord dat hierop werd gegeven is er een van de categorie: zo hadden wij het niet gewild. Het college is door de heer Van Dam van de SGP op het verkeerde been gezet door te wijzen op het coalitieakkoord. Hierin staat dat de zondagsrust moet worden gerespecteerd zoals het nu is.
In het verleden was er altijd circus op zondag in Oude-Tonge. Van Dam gaf aan dat hij verkeerd was geïnformeerd. Dan zou je verwachten dat hij daarvoor zijn excuses aanbood, echter deze bleven uit. Sterker nog, Van Dam probeerde zijn gelijk te halen. Wij van VKGO respecteren ieders overtuiging. Maakt ons niet uit. Heel belangrijker vinden wij dat wij elkaar respecteren en niet elkaar zijn of haar overtuiging proberen op te leggen.

Gemeentelijk vastgoed
VKGO is het eens met de uitgangspunten hoe naar het vastgoed van onze gemeente wordt gekeken. Tijdens de oordeelsvormende agendering hebben wij aandacht gevraagd voor het tevredenheidsonderzoek van een aantal accommodaties. Dit onderzoek hebben wij ontvangen. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau EVA uit Rotterdam. Wij hebben ook gevraagd of de resultaten van het onderzoek betrokken wordt bij de uitvoering van de uitgangspunten. Het college geeft aan dat het onderzoek betrokken wordt bij het accommodatie ontwikkelmodel. Een hulpmiddel voor het te ontwikkelen accommodatiebeleid. Het college geeft ook zelf al aan dat het onderzoek niet representatief is. Gelukkig maar vindt VKGO. Want als wij lezen dat er een aantal gebruikers van het ‘t Buurthuus in Achthuizen is geïnterviewd, vragen wij ons af me af of men weet wie allemaal door Stichting het Buurthuus wordt gefaciliteerd. VKGO heeft nu het idee dat er alleen maar naar het gebruik van de gymzaal is gekeken. Dit geeft een vertekend beeld van ‘t Buurthuus. Als er meer van deze omissies in het onderzoek staan dan adviseert VKGO terughoudend om te gaan met de resultaten van dit onderzoek. Ons betreft is het weggegooid geld geweest en kan het in de prullenbak.

Algemene Beschouwingen
In de voorjaarsnota wordt ons beeld bevestigd dat we voorlopig nog niet door de zure appel heen komen. Meer bezuinigingen terwijl we meer taken op ons bordje krijgen. Met goede argumenten en een goed gesprek krijgt men meer voor elkaar maar men verstuurd nu reeds brieven over de aanpak van de subsidiestromen terwijl de Raad hierover nog moet spreken. Hierover hebben we ook vragen gesteld. Hoe gaat het muziekonderwijs er straks uit zien. De drie muziekscholen komen er samen niet uit. Hulp van buiten wordt geboden. Als men maar wel goed naar elkaar luistert. Natuurlijk willen we dat ons huishoudboekje op orde moet zijn maar het tempo waarin dit moet mag van ons wel wat langzamer. De overdracht van taken in het kader van de decentralisaties wordt goed voorbereid. We houden uitwerking in de praktijk goed in de gaten.