Geen steun voor motie Wmo-vervoer

,,Mij is niets te verwijten,” verontschuldigde wethouder De Jong zich namens het college tijdens de recente raadsvergadering. Zijn reactie kwam aan de orde bij het beantwoorden van vragen van de PvdA en een motie van VKGO over het Wmo-vervoer. ,,Er wordt onrust gestookt door ruim 700 mensen, van de 1500 mensen die gebruik kunnen maken van Wmo taxivervoer. En de onrust wordt veroorzaakt door twee taxibedrijven. Niet door het college,” zo sprak de wethouder. De fractie van de SGP ondersteunde zijn uitlatingen. De overige coalitiepartijen hielden hun mond of hadden geen mening.
PvdA en VKGO echter, spraken wel hun verontrusting uit. Voor hen is het wel degelijk relevant dat ruim 700 mensen reageren op een voorziening die drastisch gaat veranderen met ingang van 1 januari 2016. Deze mensen zijn weliswaar gehandicapt, maar niet gek. Vanaf januari is het beleid erop gericht dat iedereen collectief wordt vervoerd. Alleen wanneer mensen daar niet tevreden over zijn blijft er een mogelijkheid om via een PGB een andere manier van vervoer te kunnen gebruiken. Maar dit wordt door het college sterk ontraden. Natuurlijk zijn er mensen die gebruik kunnen maken van het collectief vervoer, maar er zijn ook mensen die dit niet kunnen, en daar moet volgens VKGO de gemeente ruimhartig in ondersteunen maar niet zoals is gezegd; ‘wordt sterk afgeraden’.
De motie van VKGO, om te kunnen bewerkstelligen dat toch de mensen gebruik kunnen maken een taxibedrijf naar keuze, ruimhartig een aanvraag voor een PGB te ondersteunen en altijd bij een wijziging het advies te vragen van de Wmo-adviesraad werd slechts door VKGO, PvdA en GOS ondersteund. De christelijke partijen en de VVD ondersteunen de uitvoering van hun beleid.