Gemeente moet 12 miljoen bezuinigen

BezuinigingenDe gemeente Goeree-Overflakkee dient circa € 12 miljoen te bezuinigen op een totale begroting van circa € 106 miljoen. In de zogenaamde Kadernota 2014 worden de resultaten van de geïnventariseerde bezuinigingen opgenomen en voorgelegd aan de gemeenteraad. Wanneer de gemeenteraad deze overneemt, zal de provincie Zuid-Holland de begroting voor 2013 alsnog goedkeuren. Voor het ontvangen van een goedkeurende verklaring voor de begroting van 2014 is het noodzakelijk dat de jaarschijf 2016 van de meerjarenbegroting sluitend is. Dit is nog niet het geval. Een resterend bedrag van € 7 miljoen moet gevonden worden in de discussie met de raad over de strategische kern, de bedrijfsvoering en de theoretische besparingen. Het college heeft voorgesteld de raad mee te nemen in een interactief proces om dit te realiseren. Allereerst wordt de gemeenteraad gevraagd een keuze te maken met betrekking tot de autonome taken die tot de strategische kern van de gemeente behoren. Vervolgens ontvangt de raad voorstellen tot het bezuinigen op de taken die niet of minder tot de strategische kern van de gemeente behoren.
Beschouwing VKGO op Kadernota