GO deel van de OPEC?

OpecTijdens de mededelingen gaf wethouder De Jong een terugkoppeling op de in de vorige raadsvergadering gestelde mondelinge vragen over de dienstverlening van de apotheken. De heer Heintjes (VKGO) maakte gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over het provinciaal rapport Zuid-Holland op St(r)oom. Deze vragen werden naar tevredenheid beantwoord door wethouder Tollenaar. (zie de toegevoegde mondelinge vragen hieronder) De heer Osinga (VVD) stelde nog aanvullende vragen over een brief van het college over de havenkom te Stellendam.

Beeldvormende fase
In de beeldvormende fase presenteerde de rekenkamercommissie haar rapport “Waarom woont u waar u woont?” aan de raad. Na een korte beraadslaging en een aantal vragen aan het college, nam de raad afscheid van mevrouw Vree (voorzitter), de heer Koole en de heer Teijl als leden van de rekenkamercommissie. De heer Van Dam blikte als plaatsvervangend voorzitter terug op hun werk van de afgelopen acht jaar, waarna de burgemeester de leden van de rekenkamercommissie hartelijk bedankte voor hun werk met een mandje streekproducten. VKGO vroeg uiteindelijk naar de daadwerkelijk actie omtrent dit rapport. Het “netwoek” per kern is reeds aanwezig betrek hen daar ook bij!!!

Oordeelsvormende fase
In de oordeelsvormende fase werden twee voorstellen uitvoerig besproken. De raad besloot dat zowel de Visie en beleidsplan Begeleiding, inclusief kortdurend verblijf en vervoer, als de toestemming voor deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond geagendeerd kan worden voor de besluitvormende fase van de volgende vergadering. VKGO vroeg naar de effecten van het zogenaamde “ zorgtoerisme”. Er was nog wel veel onust omtrent de inrichting van de gemeenschappelijke regeling omtrent de Jeugdhulp. Hebben we straks nog wel iets te zeggen was de teneur.

Besluitvormende fase
In de besluitvormende fase heeft de raad ingestemd met een reparatie voor het bestemmingsplan Buitengebied Oostflakkee, de eerste herziening van het bestemmingsplan Oude-Tonge, het bestemmingsplan Boven Oostdijk 35, 35a en 35b te Den Bommel en de Verordening rekenkamerfunctie Goeree-Overflakkee 2014. Officiële publicatie van de genomen besluiten volgt nog.

 

Ingediende vragen

Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee.
Datum: 20 maart 2014
 
Onderwerp: Provinciaal rapport St(r)oom
Ondergetekende meldt hiermee dat hij/zij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp.
 
Vraag/vragen gericht aan college.
Vragen:
– zijn wethouders Van der Vlugt en Tollenaar gevraagd naar hun visie over de energietransitie binnen de provincie Zuid-Holland?
– deelt het college de mening dat de door de provincie opgelegde windopgave voor ons eiland tot 2020 een enorme impact heeft op ons woon-/leefklimaat, recreatie en toerisme?
– waarom heeft het college de raad niet geïnformeerd over de inhoud van het rapport Zuid-Holland op St(r)oom.
– wil het college geen beleid hebben -wat door de raad is vastgesteld- over windenergie op ons eiland en op het water voor onze kust?

Aanleiding:
Op donderdag 13 maart 2014 organiseerde de gemeenteraad een hoorzitting over de structuurvisie windenergie. Een van de insprekers informeerde de raad over een rapport van de Provincie met de titel Zuid-Holland op St(r)oom. In dit rapport staan de mogelijkheden voor een energietransitie in de provincie beschreven. O.a dat Goeree-Overflakkee als OPEC eiland wordt gezien. Wat inhoud dat ons eiland vol komt te staan met windmolens. In het colofon worden o.a. de wethouders Van der Vlugt en Tollenaar bedankt voor hun medewerking.

Tijdens de raadsvergadering van 6 maart jl. is door de fractie van VKGO gevraagd of er niet een visie moet worden gemaakt over de wenselijkheid van windenergie op water.