‘Houd woningbouw in eigen beheer!’

Nieuwbouw-4Vitale Kernen Goeree-Overflakkee had tijdens de beeldvormende fase een tal van vragen aan het college om helder te krijgen wat het college nu eigenlijk als visie heeft wanneer het gaat over wonen en woningbouw binnen onze gemeente. Een gedeelte van de vragen werd direct beantwoord en de lastigste vragen werden verpakt in een algemeen verhaal. VKGO ziet dat zowel provincie als projectontwikkelaars lijken te bepalen wat er moet gebeuren. ,,Wij zijn er voor onze inwoners. Wij bepalen toch wat en waar er wordt gebouwd?!”

Afgelopen donderdag heeft VKGO bij de oordeelsvormende agendering in de  raadsvergadering onderstaande tekst uitgesproken:

De woonvisie is een document wat onder druk tot stand is gekomen.
Desalniettemin een visie die realistisch en passend is in deze tijd.

Het college gaf twee weken geleden aan dat de woonvisie geen product is maar een proces.
1/7 2015 wordt deze opnieuw vastgesteld. Dat is goed, zo is de vinger aan de pols te houden.

De laatste jaren is de woonmarkt enorm in beweging. Enorme groei in prijsontwikkeling en mineur in relatie met de economische crisis,  die in 2008 is begonnen en nu in 2014 lijkt het tij weer voorzichtig te keren.

Al jaar en dag is het niet eenvoudig om aan een betaalbare woning te komen. Zeker voor de starter. Het is duur huren of duur kopen. Nu in 2014 is het niet anders, eigenlijk nog moeilijker, maar het blijft voor de meeste jongeren; duur huren of duur kopen.
Zo’n 20 / 30 jaar geleden was er een enorme loop van de Stad naar ons platteland. Nu is dit omgekeerd. De gestudeerde jongeren hebben in deze tijd de voorkeur om te wonen in de grote stad.
Waarschijnlijk zal de geschiedenis zich herhalen, gebeurt met alles, dus waarom zal dat bij het wonen niet opgaan? Daar moeten we rekening mee houden.
Vandaar dat wij ervoor pleiten om geen bestemmingsplannen te gaan herbestemmen. Of er nu direct geen of wel belangstelling bestaat om te bouwen: laat staan, eet geen brood.

De rekenkamer heeft in februari een presentatie gegeven over de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen binnen onze gemeente. Wat daar duidelijk werd aangegeven, is dat er van iedere kern een inventarisatie zou moeten worden gemaakt over hoe de kern er uit ziet, hoe is de kern ingericht. Wat moet er gebeuren om de leefbaarheid te borgen of misschien wel te verbeteren.
VKGO vindt het jammer dat het college dit niet heeft gedaan. Wij willen ervoor pleiten om dit alsnog te doen en dit mee te nemen per 1 juli 2015 wanneer er een upgrade is van de visie.
Het uitgangspunt wat nu wordt gebruikt vinden wij onvoldoende, een globale woonbehoefte onderzoek en verder is er nog niet gekeken. Interessant kan zijn om eens een aantal woningbouwontwikkelingen van de laatste jaren te evalueren om te weten wie waar vandaan is gekomen. Vanuit het GBA is dit eenvoudig door het college te documenteren. Wij zouden daar graag over geïnformeerd zijn voorzitter.

Gisteren hebben wij een overzicht gekregen over de grondposities die wij; de gemeente hebben, dit in relatie met woning bouw. Onze oprechte dank voor deze snelle beschikbare informatie. Wij zijn van mening dat alles in het werk moet worden gezet om eerst onze eigen gronden of projecten waarin we participeren, te realiseren, de centen kunnen we heel goed gebruiken.

Het is méér dan jammer dat de provincie nieuwe woonvormen stimuleert wanneer het past binnen hun ideeën; een halskanaal met woningen en een natuurgebied de noordrand met nieuwe woonvormen, een gebied waar uitstekend windmolens kunnen staan.
De nieuwe woonvormen zouden naar ons idee beter aan de rand van bestaande kernen kunnen worden gebouwd. Geen nieuwe wijken en buurtschappen creëren, met 14 kernen en vijf buurtschappen hebben we er genoeg, vindt VKGO.

VKGO roept het college op om regie te nemen, die vinden wij nu onvoldoende. De provincie, de projectontwikkelaars lijken te bepalen wat er moet gebeuren. Voorzitter, de raad, het college; WIJ zijn er voor onze inwoners. Wij bepalen toch wat en waar er wordt gebouwd?

Wij zien uit naar juli 2015, hoe dan, door voortschrijdend inzicht,
het college de visie en het uitvoeringsprogramma woningbouw dan voor ogen ziet.