Huisvesting asielzoekers

Vitale Kernen heeft aan het college opheldering gevraagd over de huisvesting van asielzoekers die de status van Nederlander hebben gekregen, de zogenaamde statushouders.  Vitale Kernen vindt het belangrijk inwoners te informeren over hoe onze gemeente hiermee omgaat.

Hoe wordt de verdeling per gemeente voor het huisvesten van het aantal statushouders nu eigenlijk precies geregeld? Dit gebeurt naar rato van het aantal inwoners. De provincie is belast met het toezicht op de realisatie ervan. In de eerste helft van 2017 dient de gemeente Goeree Overflakkee 37 statushouders onderdak te verschaffen. Voor de jaren 2013 tot 2016 waren dat respectievelijk: 22, 38, 83 en 123 statushouders.

Uit onderstaand overzicht blijkt dat door het grote aantal te plaatsen statushouders een serieuze achterstand is ontstaan in de plaatsing. Met de woningbouwfederatie is afgesproken dat er een uiterste krachtinspanning wordt gedaan om het komend jaar deze achterstand zoveel mogelijk weg te werken binnen de bestaande woningvoorraad.

Daarnaast worden alternatieven onderzocht, zoals het plaatsen van meerdere statushouders in één woning. Mocht de achterstand niet tijdig kunnen worden weggewerkt moeten andere alternatieven worden ontwikkeld. Dit is reeds in onderzoek.

> Overzicht plaatsing statushouders 2013-2017