Invoering papiercontainer onzeker

blauwe container MHTijdens de recente raadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee is het voorstel tot de invoering van een blauwe papiercontainer in de diverse dorpen op het eiland aangehouden. Ook de intentie om de Subsidieverordening Oud Papier te wijzigen is opgeschoven. Een en ander nadat VKGO-raadslid Willy Heintjes de nodige vragen en bedenkingen naar voren bracht. Vooral het dalende aanbod van oud papier en het invoeren zonder gedegen vooronderzoek baarde hem de nodige zorgen. Besloten werd derhalve de voorstellen aan te houden, in afwachting van nadere informatie van het college van burgemeester en wethouders.

Vragen over samenvoeging blusgroepen
Door VKGO-raadslid Johan de Vos werden mondelinge vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de nieuw te bouwen brandweerkazerne. Dit in relatie met de samenvoeging van de blusgroepen Middelharnis en Sommelsdijk. Er zou sprake zijn van het samenstellen van een A- en B-ploeg. Ook zouden er nieuwe brandweerwagens komen die in geen enkele brandweerkazerne te plaatsen zijn. De burgemeester gaf aan dat voor de beantwoording van de vragen contact gezocht moet worden met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit vraagt tijd. De vragen worden daarom schriftelijk beantwoord.

Stand van zaken wateroverlast
In de beeldvormende fase deed de burgemeester verslag van de stand van zaken met betrekking tot de wateroverlast op het eiland. De burgemeester gaf aan begaan te zijn met allen die schade hebben opgelopen als gevolg van de wateroverlast. Woorden van dank sprak de burgemeester uit voor allen die zich in welke vorm dan ook hebben ingezet bij de bestrijding van de overlast. Over enige tijd wordt een evaluatierapport opgesteld. Ook gaf de burgemeester aan dat de ingestelde verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en dat de weggebruikers zich ook daaraan dienen te houden. De kleine polderwegen kunnen al het verkeer gewoonweg niet aan.

Duurzaamheidslening
Bij het vaststellen van de Verordening duurzaamheidslening Goeree-Overflakkee vroeg Binic Vreugde extra aandacht omtrent de deelname van minderdraagkrachtigen bij deze regeling. De wethouder gaf aan dat het gemiddelde bedrag rond de 7000 euro is wat geleend wordt. Het doel is om bestaande woningen op Goeree-Overflakkee te verduurzamen. De ambitie van de gemeente is om in 2020 een energieneutraal eiland te zijn. Op dit moment vormt het energieverbruik van huishoudens een belangrijk aandeel in het totale energiegebruik op Goeree-Overflakkee (circa 1/3). Het sluit aan bij de algemene noodzaak om in Nederland minder energie te verbruiken.

Inspiratiecentrum
Door Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen is op 25 juli 2012 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een Inspiratiecentrum op de Brouwersdam, ter hoogte van de Kabbelaarsbank. Omdat de aanvraag niet past binnen het bestaande bestemmingsplan dient een uitgebreide procedure omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, te worden verleend. Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen is noodzakelijk om een omgevingsvergunning voor het Inspiratiecentrum de Grevelingen te kunnen verlenen. Het Inspiratiecentrum is bedoeld om bezoekers van het gebied rond de Brouwersdam op een vernieuwende manier te informeren over de Voordelta, De Grevelingen en de Brouwersdam.

Aangaande de hoogte van het Inspiratiecentrum is een keuze gemaakt om op deze plek en voor deze functie een gebouw op te richten dat tevens dienst doet als landmark. Raadslid Binic Vreugde gaf aan dat het inpassen in het landschap steeds een kwestie van smaak zal zijn. De exploitatie van het Inspiratiecentrum is vooral een zaak van initiatiefnemer Natuur- en recreatieschap de Grevelingen. De gemeente participeert weliswaar in dit schap echter dat is voor de ruimtelijke procedure niet relevant. De initiatiefnemer vindt duidelijk dat er behoefte is aan een Inspiratiecentrum en dat het project financieel uitvoerbaar is. Daarover hebben vele fracties hun twijfels. Op de vraag van Binic Vreugde of de wethouder garant kan staan voor het niet bijpassen door de gemeente voor een periode van vijfentwintig jaar gaf de wethouder aan dat hij staat voor de garantie van tien jaar. Maar wat daarna…?

Diverse fracties wezen op de mogelijke gevolgen voor de omliggende Natura2000-gebieden. Op voorhand was hier echter al voldoende onderzoek naar gedaan. Naar aanleiding van de zienswijzen is het onderzoek nog wat aangescherpt, zodat goed onderbouwd is dat de gevolgen voor omliggende Natura2000-gebieden beperkt zijn. Die onderbouwing is wat de VKGO betreft zwak, want de grens van het Natura200 gebied begint bij het water.