Jokkebrokken

Pinokkio2Tijdens de behandeling van de kadernota 2016 en de daaropvolgende jaren wordt er door het college onterecht bezuinigd binnen het sociaal domein. Naar de mening van VKGO mag hierop niet worden bezuinigd. De door de rijksoverheid beschikbare middelen moeten ingezet worden voor de zorg. Het geld dat beschikbaar is wordt niet opgemaakt door de gemeente. Er wordt gewoon €850.000 niet uitgegeven. Sterker nog; hiervan gaat €364.000 naar de algemene reserve en is helemaal niet meer beschikbaar waarvoor het dient. Dit allemaal om de provincies goede cijfers te laten zien. Terwijl er wel geld gaat naar dingen die er nu niet toe doen. VKGO wilde dit beleid via een motie veranderen. De fracties VVD, SGP, CU en het CDA vonden de motie onnodig, want waar VKGO in de motie toe oproept is staand beleid, vinden de genoemde partijen. VKGO gebruikte tijdens de beschouwingen het gezegde; men verkondigt het geloof, maar vergeet te bidden. Nu wordt er door de VVD, SGP, CU en CDA gejokkebrokt. VKGO is het niet eens met dit beleid. Voor VKGO gaan mensen vóór stenen!  

Uit begroting 2015:

 

 
In 2015 is de onderbesteding, naar verwachting ruim € 850.000,–, nodig om de financiële risico’s van met name de uitgaven op het gebied van jeugdhulp te ondervangen, en tevens enige financiële armslag te hebben in ons innovatiebudget voor de 3 decentralisaties. Vanaf de jaarschijf 2016 en verder kan de onderbesteding op dit budget tot een bedrag van € 364.000 als algemeen dekkingsmiddel binnen de begroting gelden.