Kadernota unaniem aangenomen

Afgelopen donderdag is de kadernota in de gemeenteraad besproken. Alle fracties kregen de gelegenheid iets te vinden van wat er het komende jaar en de jaren die gaan komen, moet worden gedaan. Binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente uiteraard. Wat gaan we doen en hoeveel mag het kosten?

Politiek spel

Een puur politiek spel werd er gespeeld door de fractie van de PvdA. De partij diende maar liefst 10 moties in. Dit terwijl ze twee maanden geleden is gevraagd om mee werken aan een zo’n breed mogelijk raadsprogramma. Toen was de reactie dat de SGP, CDA, VVD en Vitale kernen eerst aan zet zijn. Waardoor de wens van Vitale Kernen, om met een breed raadsprogramma te gaan werken, onmogelijk werd gemaakt en is er teruggevallen op een meer traditioneel coalitieprogramma. Uiteraard kunnen er altijd ontwikkelingen zijn waardoor met een motie het gevoerde beleid wordt aangepast. Maar om nu al met 10 moties te komen terwijl de inkt van de gemaakte afspraken amper droog is…

De fractievoorzitter van Vitale Kernen, Johan de Vos, riep voornamelijk op tot samenwerking en gaf een aantal prioriteiten aan die in het coalitieakkoord zijn opgenomen.

Hieronder de letterlijke tekst.

Voorzitter,
Deze gemeente gaat het begrotingsjaar 2019 in. De kaders voor deze begroting zijn nu aan de orde, alweer voor het zevende jaar van deze gemeente.
Er is de afgelopen jaren veel gebeurd, zowel in het maken van beleid, doelstellingen en uitvoering hiervan. Ook het politieke landschap is bijgesteld, een grotere opkomst van de kiezers geeft een meer zuivere afspiegeling van onze inwoners, waardoor naar ons inziens de tegenstellingen tussen partijen aanzienlijk zullen afnemen. Maar heel belangrijk het vertrouwen in elkaar.

Zoals iedereen wel weet is Vitale Kernen geen voorstander van oppositie en coalitie. Natuurlijk moet er een politiek fundament zijn, maar dit fundament is pas aan de orde bij een calamiteit, wanneer het huis op instorten staat.

Voorzitter, beste mensen, we moeten het met z’n allen doen. Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpak van ‘t Fort in Ooltgensplaat. Alle partijen bij elkaar; hoe gaan we dit doen? Vorige week is de gehele raad -niet alleen de coalitie- door het college uitgenodigd om de stand van zaken op ‘t Fort ter plekke te bekijken en is ambtelijk en bestuurlijk informatie ter plekke verstrekt.

Voorzitter, u zult zich afvragen; gaat Vitale Kernen de veelal kritische houding achter zich laten? Nee voorzitter, dat gaat niet gebeuren. Wat in de ogen van Vitale Kernen krom is, is krom en wat recht is, is recht.

Voorzitter, nu aandacht voor hetgeen we hier zijn; de kadernota voor 2019.
Het college heeft drie weken geleden een toelichting gegeven over wat we aan tekst hebben morgen ontvangen. Kaders en beschikbare financiële middelen gebaseerd op bestaand beleid. Bestaand beleid wat wij als Vitale Kernen ondersteunden.

Wij verschillen wel van mening over de manier van uitvoering hiervan. Sinds 24 mei Is er een lijstje van 102 aandacht- en beleidspunten die handen en voeten moeten krijgen de komende vier jaar. Zoals iedere politieke partij in deze raad heeft Vitale Kernen zijn inbreng gehad bij deze 102 punten.

Allereerst schetste wethouder Feller drie weken geleden dat we als raad positie moet nemen in ambitie. Willen we ambitieus, anticiperend of behoudend de gemeente besturen met uiteraard daaraan gekoppeld de financiële consequenties. Want de kadernota geeft geen sluitende begroting. Wij pleiten ervoor om bestaande en nieuw beleid aan te laten sluiten bij de geactualiseerde beleidskaders in het coalitieakkoord.

Voorzitter, Vitale Kernen neigt over het algemeen naar anticiperend, maar ziet ook onderdelen waarvan wij zeggen ‘doe het maar wat rustiger aan’, maar ook, ‘toon en vertaal ambitie’. Rustig aan met het bouwen van een nieuw gemeentehuis, werk aan draagvlak hiervoor, niet alleen binnen de politiek, ook hier zou burgerparticipatie niet misstaan. Ambitieus bij de zorginfrastructuur; beschermd en begeleid wonen.

Anticiperend betreft duurzaamheid. €350.000 aan proeftuin waterstof met het waterstofconvenant waarbij Vitale Kernen geen partners ziet staan die de veiligheid van dit goedje goed beheersbaar heeft bewezen.

Duurzaamheid voorzitter; wij onderscheiden ons van anderen. Van de nood een deugd gemaakt. 225 mw windenergie gaan en moeten we produceren. Voorzichtig gezegd is niet iedere inwoner enthousiast over de locaties waar deze windmolens zijn neergezet. Vandaar dat Vitale kernen in het coalitieakkoord heeft laten opnemen dat de gebiedsontwikkeling van Oude- en Nieuwe-Tonge als eerste wordt opgepakt. Waardoor er een significante kwaliteitsslag wordt bewerkstelligd voor deze kernen.

Ook voor deze kernen een extra inspanning- om de door onze eigen inwoners veroorzaakte overlast- te compenseren door bijvoorbeeld een winst uit duurzaamheid richting de inwoners, in welke vorm dan ook.

Voorzitter, drie weken geleden hebben we aangekondigd dat wij hiervoor aandacht gaan vragen tijdens de behandeling van de kadernota, bij deze voorzitter. En dan ook een directe vraag aan het college om hiermee aan de slag te gaan en dit terug is te zien in de begroting van 2019. Vitale Kernen gaat ervan uit dat in de ontstane coöperatieve samenwerking binnen deze raad een motie hierover overbodig is.

Binnen een coöperatieve samenwerking zijn binnen onze gemeente stappen gezet. De praat-en procesplaat is geïntroduceerd. Deze plaat moet uitgedragen worden naar de inwoners; zo gaan we dit doen!

En deze samenwerking is nodig. Kijk bijvoorbeeld naar de gebouwen in onze dorpskernen die door verenigingen, kerken en gemeente veelal voor hetzelfde doel zijn bedoeld en waar ‘s avonds binnen veel gebouwen het licht niet brand. Zoek de samenwerking is de oproep van Vitale Kernen. Niet alleen bij het gebruik van gebouwen. Kijk naar verenigingen, schoolbesturen, basisscholen binnen onze kernen. Daar ligt voor het college een taak. Draag uit wat wij als lokale overheid voor ogen hebben. Vitale Kernen zou graag van het college zien dat men met praktische inzet dit aantoont.

Voorzitter, het sociaal domein willen we ontzien bij het maken van keuzes binnen de begroting. Eerst willen we de financiële ruimte helder bespreken en concretiseren. Wat ons betreft geeft het college de beschikbare middelen binnen het domein ook daadwerkelijk uit aan het sociaal domein.

Voorzitter, er zijn nog tal van onderwerpen waar Vitale Kernen aandacht aan wil schenken in deze korte beschouwing. We denken dan aan het Interbestuurlijk Programma; wat en hoeveel gaan we waar inzetten?

Heel belangrijk is de zorgvuldigheid bij de harmonisatie van de voetbalverenigingen, harmonisatie van tarieven, handen en voeten bij Smart Water, vitaliteit kernen enz.

Veel werk te doen voorzitter, zie het coalitieakkoord met z’n 102 aandacht- en uitvoeringspunten die smart gemaakt moeten worden.

Voorzitter; Vitale Kernen ziet uit naar de daadwerkelijke begroting van 2019 en wenst het college en de ambtelijke organisatie hierbij veel succes toe.