Mooi praatjes vullen geen gaatjes

Tijdens de openbare raadsvergadering van afgelopen donderdag 23 september, stelde Vitale Kernen dé vraag aan het college: ‘Hoe hoog is het budget dat het college voornemens is aan te bieden aan de inwoners van Oude-Tonge, voor de kwaliteitsverbetering van deze kern dat zich onderscheid van andere woonkernen binnen onze gemeente?’

Beantwoording

De beantwoording van portefeuillehouder wethouder Both op deze vraag gaf geen directe helderheid. Samenvattend; er lopen trajecten, er zijn externe kundige mensen een plan aan het maken, er vindt overleg plaats met bewoners en dorpsraad, er zijn beschikbare financiële middelen al een aantal jaar niet uitgegeven aan gebiedsontwikkeling.

Gezien wat er allemaal is gebeurd rondom Oude-Tonge herhaalt Vitale Kernen nogmaals dat een onderscheidend bedrag beschikbaar moet worden gesteld voor de kern Oude-Tonge. Mooi praatjes vullen geen gaatjes.

Voor de volledigheid is onderstaand de vraag afdrukt.

MELDING STELLEN VAN MONDELINGE VRAGEN (vragenuur)
Art. 35 RvO
Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee.
Datum: 23 september 2021
Onderwerp: inwonersavond Oude -Tonge 28 september 2021
Ondergetekende meldt hiermee dat hij/zij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp.
—————————————————————————————————-
Vraag/vragen gericht aan college
Vragen:
– Hoe hoog is het budget dat het college voornemens is aan te bieden aan de inwoners van Oude-Tonge voor de kwaliteitsverbetering van deze kern dat zich onderscheid van ander woonkernen binnen onze gemeente?
Aanleiding:
Zoals bekend is Vitale ernen amper of niet tevreden over compensatie voor de inwoners van Oude-en Nieuwe-Tonge voor de vele windmolens in hun directe omgeving. Naast reguliere voorzieningen -zoals ook in andere kernen door het college worden aangebracht- is het onderscheidend aanbieden van een jaarlijkse revenu uit een duurzaamheidinvestering een lastig uit te voeren opdracht voor portefeuillehouder wethouder Both.
Op 20 mei jl. heeft deze raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het realiseren van een Bioboardfabriek in de directe omgeving van de kern Oude-Tonge. Vitale Kernen heeft tijdens de beraadslaging met nadruk de vele nadelen van dit immens groot complex benoemd, echter zonder resultaat. Met een krappe meerderheid gecreëerd door SGP, VVD, CDA en CU van deze raad is de verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
Op 9 september jl. is er voor de raad een presentatie gehouden door de initiatiefnemers over het voornemen om een groot distributiecentrum te exploiteren in de directe omgeving van weer de kern Oude-Tonge.
In 2018 is in het coalitieakkoord vastgelegd dat er een compensatie komt voor de windmolens en dat er gebiedsontwikkeling wordt uitgevoerd.
Het college neemt nu het initiatief om op 28 september 2021 een inwonersavond te organiseren om in gesprek te gaan met de inwoners van Oude-Tonge om onder meer het vertrouwen in de lokale overheid te herstellen.
Volgens Vitale Kernen zou het getuigen van goede participatie wanneer de inwoners ook tegelijk de financiële ruimte kennen wat het college voornemens is aan te bieden aan de inwoners van Oude-Tonge, dit om te voorkomen dat er van alles wordt beloofd en wordt ‘meegenomen’ en vervolgens er amper of niets gebeurt.
Indiener (naam raadslid met vermelding partij)
Willy Heintjes
Vitale Kernen Goeree-Overflakkee.
——————————————————————————————————
Vrijdagavond 24/9 ontvingen de gemeenteraadsleden de navolgende brief van de dorpsraad Oude-Tonge:
De gemeente en Oude-Tonge: niet luisteren maar brengen.
Op 28 september aanstaande organiseert de gemeente een inwonersavond, om te horen wat er onder de bevolking leeft.
Als de gemeente(-raad) nog niet weet, wat er onder bevolking leeft, dan hebben ze de afgelopen jaren de signalen van de bevolking niet bepaald opgepakt.
De bevolking is na de storm van de windmolens, waarvan de pap al jaren eerder was gestort, vervolgens geconfronteerd met ontwikkelingen op Bedrijven Park Oostflakkee.
Zoals de naam aangeeft, was het de bedoeling kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijven toe te laten.
Vervolgens gooit de gemeente alle remmen los, wat pas in 2021 duidelijk werd.
Dat losgooien vond plaats in 2013, met instemming van de gemeenteraad.
Dus is er een biovergassing installatie, gekomen, zijn er staalslakken gestort, de bouw van een bioboard fabriek mogelijk gemaakt en tot slot zijn er vergevorderde plannen voor een mega distributiecentrum.
Door de gemeente wordt geschermd met werkgelegenheid.
Wat niet wordt aangegeven, is dat 80% daarvan ingevuld moet worden door arbeidsmigranten, waar gaan we die huisvesten?
Dorpsraad Oude-Tonge heeft geen behoefte wederom alles wat leeft, te herhalen.
Wij vragen de gemeente het dorp eens te leveren, rekening te houden met de gevolgen van alle plannen.
Zorg voor het volgende:
Een af- en oprit die de N59 direct op de BPO aansluiten, dit voorkomt problemen met fietsers en landbouwverkeer dat nu langs het BPO komt.
De gemeente is bezig met planontwikkeling voor de kern van Oude-Tonge maar daarvoor is geld nodig; als er miljoenen gegaan zijn naar andere dorpen, dan verwachten we ook concrete toezeggingen voor Oude-Tonge.
Woningbouw: er sleept al 4 jaar besluitvorming over woningbouw op het campingterrein, waar wachten we op? Wel kan er plotseling een plan voor de ontwikkeling op het terrein van de oude gasfabriek behandeld worden.
Kortom: Gemeente kom over de brug, anders heeft de inwonersavond geen zin.
Onrust is niet goed te praten met verhalen, concrete toezeggingen zijn nodig.
Dorpsraad Oude-Tonge