Motie uitrol 5G verworpen

De door Vitale Kernen en Groep Zwerus ingediende motie uitrol 5G is met 20 stemmen tegen en 6 stemmen voor, verworpen.

Blootstellingslimieten

Evenals Vitale Kernen spraken de meeste partijen ook hun zorgen uit over de mogelijke effecten die de uitrol van 5G met zich meebrengt. Met uitzondering van de fractie van het CDA. Fractievoorzitter de heer Huizing meende dat nieuwe inventieve technologieën niet moeten worden geremd. Innovatie vindt hij heel belangrijk en vindt het ook voldoende wat de rijksoverheid doet op het gebied van gezondheid met betrekking tot straling. Volgens Huizing worden er metingen gedaan en wanneer grenzen wordt overschreden gaat de rijksoverheid ingrijpen. Huizing vergeet hierbij dat Nederland één van de hoogste blootstellingslimieten heeft van de wereld. In veel landen zijn die limieten een stuk lager. Ter vergelijking, in Nederland mag een zendmast 10.000 keer harder stralen dan in Oostenrijk.

Zorgen

Vitale Kernen is zich er terdege van bewust dat de gemeente Goeree-Overflakkee niet het beleid bepaalt over invoering van nieuwe technische ontwikkelingen zoals het 5G-netwerk. Vitale Kernen voelt echter wel de behoefte de zorgen, die onze inwoners hebben over de eventuele gezondheidsrisico’s veroorzaakt door de elektromagnetische straling van 5G, aan de orde te stellen.

Voorstander

Vitale Kernen is eveneens voorstander van nieuwe ontwikkelingen waarmee wij het eiland Goeree-Overflakkee verder helpen, maar wel op een veilige verantwoorde manier. Zo worden momenteel miljarden euro’s uitgegeven aan klimaatverbetering omdat in het verleden met onze innovatieve welvaart onvoldoende rekening is gehouden met de nadelen.

Brief

De gezamenlijk met Groep Zwerus ingediende motie riep het college op om een brief te schrijven naar de rijksoverheid om hierin te verwoorden dat er binnen Goeree-Overflakkee zorgen zijn over de gezondheidsrisico’s omdat deze onvoldoende objectief zijn onderzocht. Ook werd er een beroep gedaan aan het college om de uitrol van 5G voorlopig tegen te gaan totdat meer bekend is over de mogelijke effecten op mensen, flora en fauna.