Programma 2018-2022

Leidend motto van de partij is: Voor en door mensen

1. Vitale Kernen

De partij Vitale Kernen wil voor alle woonkernen op Goeree-Overflakkee een zakelijke, nuchtere aanpak van de inrichting van de samenleving voor leven, werken en wonen.
‘Niet beloven wat niet kan, maar doen wat je belooft’.

2. Wonen in de gemeente Goeree-Overflakkee

De leefomgeving heeft hoge prioriteit. Voor Vitale Kernen betekent dit, dat de inwoners van Goeree-Overflakkee kunnen leven in een veilige en schone woonomgeving.

Vitale Kernen staat voor een woningbestand waarbij de vitaliteit van iedere kern gezond blijft, dus in overeenstemming is met de opbouw van de bevolking met vooral oog voor starters, senioren en mensen met een beperking. Naast nieuwbouw draagt ook het restaureren van woonpanden bij aan het leefbaarheidsaspect van iedere kern. Ook moet er steeds ruimte voor zelfbouw zijn.

Belangrijk bij dit alles is ervoor te zorgen dat Goeree-Overflakkee een groene gemeente blijft met veel mogelijkheden voor buitenrecreatie.

3. Onderwijs & Jeugd

Alle creativiteit moet worden gebruikt voor het behouden van een basisschool in iedere kern, maar dat is helaas, door kleinschaligheid bijvoorbeeld, niet altijd mogelijk. Daarom is Vitale Kernen voorstander van het vroegtijdig onderzoeken, of samenwerkingsvormen tussen openbaar en christelijk onderwijs mogelijk zijn.

Vitale Kernen heeft ook aandacht voor het goed opleiden van de jeugd, na de basisschool. Zij betrekt de jeugd zelf bij het besluitvormingsproces omtrent jeugdzaken. Vitale Kernen beseft dat sociale media en gesprekken daarbij belangrijker zijn dan beleidsnota’s en papieren plannen en stemt de communicatie daar dan ook op af.

Hoewel er op het eiland voldoende scholen voor AVO/VMBO en MBO aanwezig zijn, wil Vitale Kernen toch tot initiatieven komen voor een MBO/HBO.

Lokaal onderwijsbeleid is en blijft belangrijk en de plaatselijke overheid moet daarom stimulerend optreden bij het realiseren van stageplaatsen op het eiland.

Hulp bij probleemsituaties van kinderen moet, in samenwerking met ouders, artsen en jeugdzorg, op professioneel niveau in de directe omgeving mogelijk zijn (Centrum voor Jeugd en Gezin, schoolmaatschappelijk werk, politie).

Naast school en opleiding krijgt ook het uitgaansleven van jongeren (onder meer vervoersmogelijkheden en de traditionele schuurfeesten) op ons eiland aandacht. Vitale Kernen bezoekt jaarlijks een aantal verenigingen voor het jeugd- en jongerenwerk, sport en muziek. Dit contact kan bijdragen aan het in stand houden en verdiepen van de saamhorigheid.

Tegen overlast (geluid en vandalisme) moet krachtig en duidelijk worden opgetreden!

4. Sociale Zaken

Hoewel het sociale beleid in Nederland niet meer door gemeenten maar door het rijk wordt bepaald, blijft Vitale Kernen aandacht vragen om vooral de communicatie rondom armoedebeleid (denk aan kwijtschelding van belastingen en bijzondere bijstand) heel goed vorm te geven en eventuele aanvragen zo vlot mogelijk af te handelen.

5. Economie en Werkgelegenheid

Werkgelegenheid gaat op Goeree-Overflakkee vooral uit van Rotterdam met zijn havens en de Maasvlakte, maar het gebied heeft uit economisch oogpunt meer mogelijkheden op de bedrijventerreinen in Oude-Tonge en Stellendam. Deze bedrijventerreinen hebben door hun strategische ligging (dichtbij de N59 en N57) groeimogelijkheden. Antwerpen is via de nieuwe A-4 ook snel te bereiken.

Vitale Kernen promoot de strategische ligging van de gemeente zoveel als mogelijk en is voorstander van vergaande samenwerking tussen bedrijven en gemeente om regionale economische groei te bewerkstelligen.

De gemeente moet beginnende ondernemers de ruimte bieden bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijven, onder meer door onnodige regelgeving af te schaffen.

Vitale Kernen wil kleinschalige en gevarieerde projecten ondersteunen. Het moet lokale ondernemers mogelijk worden gemaakt om met behulp van een starterskrediet initiatieven te ontplooien.

Tevens moet er een helpdesk zijn waar ondernemers met vragen en problemen terecht kunnen.

6. Toerisme

Doordat de werkgelegenheid mede afhankelijk is van het toerisme, is Vitale Kernen bereid middelen voor verdere promotie in te zetten. Dit beperkt zich niet tot het westelijke gedeelte van het eiland, maar geldt voor heel Goeree-Overflakkee.

Vitale Kernen streeft naar een toeristische verbinding van de attractieve locaties zoals de Kop van Goeree, Hellegatse platen, de slikken en jachthavens en de soms eeuwenoude dorpsgezichten in de gemeente. Het fietspadennetwerk is daarin belangrijk.

Vitale Kernen is vóór nieuwe initiatieven op het gebied van evenementen, maar tegelijk moeten de kernwaarden rust en ruimte goed worden bewaakt.

7. Senioren

Iedereen op Goeree-Overflakkee is belangrijk, toch wil Vitale Kernen extra (politieke) aandacht geven aan de senioren. Deze groep is vaak het eerste de dupe, wanneer voorzieningen uit de directe omgeving verdwijnen.

Vitale Kernen maakt zich er sterk voor dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen door aan individuele behoefte aangepaste woningen, eventueel in woon- zorgcomplexen te realiseren met behoud van algehele vrije keuze van juiste en goede zorg en andere noodzakelijke diensten in de eigen omgeving.

Een juiste en ruimhartige toepassing van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) heeft dan ook de volle steun van Vitale Kernen.

8. Vrijwilligers & Dorpsraden

Door praktische regelgeving en het geven van erkenning wil Vitale Kernen het voor de maatschappij onmisbare werk van verenigingsvrijwilligers, mantelzorgers en ziekenbezoekers, maar ook politie en brandweer en vele andere (hulp)diensten, ondersteunen.

In dit kader passen ook alle dorpsraden. Vitale Kernen erkent dat een goed functionerende dorpsraad van enorme meerwaarde kan zijn voor de leefbaarheid in de dorpskernen. Er moet dan ook een voortdurende open communicatie zijn tussen gemeente en dorpsraad, waarbij de benodigde ondersteunende faciliteiten geboden worden. Vitale Kernen is overigens tegenstander van subsidiestromen via de dorpsraad naar verenigingen.

9. Cultuur

De gemeente dient verenigingen en instanties die zorg dragen voor de cultuur, op creatief, sportief of recreatief gebied, en die daardoor een sterk bindende factor zijn in de samenleving, krachtig te stimuleren door erkenning en subsidies en door, waar nodig, faciliterend optreden.

Vitale Kernen vindt, dat de gemeente in elke dorpskern een gemeenschapshuis in stand moet houden.

Tot de cultuur hoort ook het straatbeeld. Het aanzien van de gemeente door kenmerkende straatjes en gebouwen, kortom cultuurhistorisch erfgoed, moet beschermd worden en behouden blijven. Ook historisch belangrijke gebouwen in het buitengebied verdienen deze aandacht.

Vitale Kernen is voorstander van het behouden van tradities en gewoonten. Wat Vitale Kernen betreft ontvangt ieder dorp Sinterklaas en Zwarte Piet. Ook de van ouds bekende schuurfeesten moeten mogelijk blijven op Goeree-Overflakkee.

10. Landbouw en Visserij

De agrarische sector is een belangrijke economische factor. Agrariërs dienen van overheidswege zodanig gefaciliteerd te worden, dat zij op een economisch verantwoorde schaalgrootte dichtbij hun woonomgeving ook hun bedrijfsactiviteiten kunnen blijven uitoefenen. Hiertoe dient natuurcompensatie bespreekbaar te zijn.

Vernieuwing in de landbouw wil Vitale Kernen stimuleren en ondersteunen. Bij de opstelling van het bestemmingsplan Buitengebied moet met de agrarische sector in al zijn facetten rekening gehouden worden.

In het gemeentebeleid moet ook de visserij en haar belangen, de haven en de visafslag in Stellendam, een plaats hebben.

Onze gemeente heeft 65% van de aandelen van de visafslag in bezit. In het boekjaar 2016 had deze een omzet van ruim 350 miljoen. Vitale Kernen pleit ervoor een gedeelte van het behaalde resultaat ten goede te laten komen van de bevolking.

 11. Landschap, Natuur & Milieu

Vitale Kernen wil zich in de gemeenteraad blijven inzetten voor een goed milieu en de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van onze gemeente. In de aanwezige natuurgebieden mag geen nieuwbouw plaatsvinden. Ook de zogenaamde Kroonjuwelen aan de kust verdienen onze blijvende aandacht.

Afvalscheiding is belangrijk. De openingstijden van de milieustraat moeten worden aangepast aan de behoeften van de inwoners. De tarieven voor storting moeten zo laag mogelijk gehouden worden en de particulier moet gratis kunnen storten. De afvalstoffenheffing kan naar beneden als de nascheiding voldoende geldelijke middelen oplevert. Hierop moet toezicht zijn. Professioneel ingerichte milieustraten zijn hierbij onmisbaar. Tegen milieuoverlast moet streng worden opgetreden.

Er is een aantal items waar Vitale Kernen zich zorgen over maakt. Zo heeft de waterkwaliteit een aantal keren ter discussie gestaan. Vitale Kernen wil dat er permanente controle is op water inlaten op Goeree-Overflakkee. De resultaten daarvan moeten continue beschikbaar zijn voor een ieder die deze maar wil inzien.

Goeree-Overflakkee kent vele zendmasten, om communicatie mogelijk te maken. Naast dit positieve element wordt er steeds meer gesproken over een toenemende elektromagnetische straling. De gemeente heeft een taak om deze effecten te beheersen, de inwoners te informeren en bij nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk gebruik maken van technologie die zo weinig mogelijk straling veroorzaakt.

12. Verkeer & Vervoer

Verkeersveiligheid staat bij Vitale Kernen hoog in het vaandel. Waar nodig moet het verkeer afgeremd worden via aanleg van verkeersremmers en moeten gebieden worden ingericht conform de richtlijnen voor 30 km-zones.

Vitale Kernen is voorstander van gescheiden rijbanen voor snelverkeer, langzaam verkeer en landbouwverkeer.

Vitale Kernen wil ervoor pleiten fietsers zo veilig mogelijk te laten rijden op langzaamverkeerswegen maar ziet het liefst op doorgaande routes fietspaden verschijnen. Overleg met bewoners bij reconstructies of andere wegwerkzaamheden moet werkelijk overleg zijn en niet slechts het verstrekken van mededelingen.

Vitale Kernen hecht veel belang aan goede verbindingen en vervoersvoorzieningen tussen de kernen van de gemeente. Ook goede busverbindingen met Rotterdam en Zeeland blijven noodzakelijk. Alle openbare diensten (dus ook scholen) dienen goed bereikbaar te zijn: te voet, per fiets of scootmobiel, per auto en via het openbaar vervoer.

De N215 dient als slagader van ons eiland goed te worden ingericht! De oversteek bij Nieuwe-Tonge moet prioriteit krijgen. De N57 en N59 dienen veilig en zodanig te worden ingericht dat dit de doorstroming bevordert.

13. Veiligheid

Vitale Kernen blijft er alert op dat de aanrijtijden van de diverse hulpdiensten gehaald moeten worden. Indien nodig moeten er extra capaciteit en eventuele locaties worden ingezet om deze tijden te halen.

De buurtpreventiegroepen moeten goed worden gefaciliteerd en medewerking met het onderwijs is hierbij wenselijk.

Vitale Kernen houdt veel aandacht voor de veiligheid van de leefomgeving. Veroorzakers van ontoelaatbare overlast en beschadigingen van andermans eigendommen moeten streng worden aangepakt, waarbij een goede samenwerking met de politie vanzelfsprekend vereist is.

14. Energie

Vitale Kernen blijft door de ontwikkelingen op de energiemarkt aandacht schenken aan het opwekken van schone energie (wind-, zonne-, getijdenenergie). Gedacht wordt aan de lange kustlijn, het hoge aantal zonuren, veel wind en stromend zout en zoet water.

Goeree-Overflakkee werkt aan een energieneutraal beleid, met oog voor de rendabele mogelijkheden (overtollige energie verkopen aan omliggende regio’s). Het beleid is echter niet de leidende factor, de leefbaarheid van ons eiland gaat voor en de inwoners profiteren mee van de opbrengsten die het energieneutraal zijn met zich meebrengt.

Vitale Kernen vraagt om duurzame energie, maar wil om horizonvervuiling tegen te gaan de windmolens meer gaan groeperen in molenparken op geschikte locaties. Worden ze overbodig, dan dienen ze te worden gesloopt. Voor de sloopkosten moet nu al een fonds worden gesticht, te vullen uit opbrengsten van de functionerende molens.

Zonne-energie is nog steeds een dure manier om energie op te wekken. Deze vorm van energie zal wellicht later kunnen concurreren met andere vormen van energie. Er zijn op Goeree-Overflakkee voldoende geschikte daken om deze vorm van energiewinning te realiseren. Vitale Kernen denkt hierbij ook aan de mogelijkheid van het beschikbaar stellen van dakoppervlak aan derden, zoals in Duitsland reeds praktijk is.

De Brouwersdam is een geschikte locatie voor getijdenenergie. Uit berekeningen blijkt dat 15% van de energiebehoefte van het eiland met deze techniek gewonnen kan worden.

Vitale Kernen wil ook de mogelijkheid laten onderzoeken van bundeling van de energiebehoefte, het gezamenlijk inkopen van de noodzakelijke hoeveelheid energie kan lonend zijn.

15. Financiën en gemeentelijke organisatie

Vitale Kernen richt zich bij het vaststellen van de gemeentebegroting vooral op een beleid dat:

  • zowel sober en terughoudend is, maar durft te investeren in nieuwe ontwikkelingen, die de leefbaarheid ten goede komen;
  • inwoners niet nodeloos opzadelt met hogere lasten;
  • geen dure, nutteloze, prestigeobjecten kent;
  • nieuwe projecten voorziet van financiële analyse (dus niet zoals het eerder ging bij het NK wielrennen).

Verder richten wij ons op:

  • een dynamisch en efficiënt functionerend ambtelijk apparaat passend bij de grootte van onze gemeente dat inhuur van externe adviesbureaus pas nodig heeft als de deskundigheid en creativiteit binnenshuis niet voorhanden is;
  • terugdringen van lange vergadertrajecten en eindeloze agenda’s;
  • heldere eisen en doelstellingen voor organisaties die voor de gemeente werken;
  • een sluitende en goed onderbouwde begroting voorleggen aan de raad;
  • meerjarige onderhoudsplannen met de daarbij begrote kosten (beheerplannen) zorgvuldig voorbereiden.