Programma 2022 – 2026

Leidend motto van de partij is: Voor en door mensen

‘Niet beloven wat niet kan, maar doen wat je belooft.’

DE lokale politieke partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee wil voor alle woonkernen op Goeree-Overflakkee een zakelijke, nuchtere aanpak van de inrichting van de samenleving voor leven, werken en wonen.

 

Onze speerpunten voor de periode 2022-2026

 • Woningbouw in iedere kern;
 • In iedere kern een gemeenschapshuis;
 • Verenigingen blijven het cement binnen onze dorpen/samenleving;
 • Geen enkele windmolen erbij (ook geen kleine) op Goeree- Overflakkee;
 • Een veilige omgeving, een goede inrichting van de wegen (30 km zones binnen de kern), geen vervuilende industrie nabij de kernen;
 • Een energietransitie die betaalbaar is voor onze inwoners;
 • Er mag meer “reuring” zijn op Goeree-Overflakkee, geen zondagsrust, maar wel een rustige zondag.

Tot slot

 • De basis op orde: de stoeptegel recht, het onkruid gewied, voordat we in prestigeprojecten stappen om maar te scoren op de “lijstjes”.

U mag van ons verwachten dat, met uw stem, wij onze invloed op deze onderwerpen maximaal inzetten. Daarop zijn we aanspreekbaar en benaderbaar en uw suggesties zijn van harte welkom. U kunt ons bereiken op e-mail  info@vitalekernengo.nl

Een verdieping op de diverse onderwerpen leest u hieronder

Algemeen

Vitale Kernen is van mening dat de rol van de gemeente een faciliterende en enthousiasmerende moet zijn. Goed overleg en samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs biedt een toegevoegde waarde aan onze economische vitaliteit.  Bij het uitvoeren of faciliteren van nieuwe ideeën moeten drempels of belemmeringen zoveel mogelijk worden weggenomen. Er wordt gekeken naar wat wel kan in plaats van wat allemaal niet kan. Gemeentelijke beleidsvoornemens die geen tastbaar resultaat opleveren worden niet langer gesteund.

Wonen op ons eiland

Vitale Kernen ontleent zijn naam aan de ambitie om te waken over het leefklimaat van alle dorpskernen. Vitaliteit wordt mede bepaald door de samenstelling van de bevolking. Door het wegtrekken van onze jongeren dreigt een te grote vergrijzing.  Een gevarieerd aanbod van woningen is nodig om het evenwicht te bewaren of te herstellen. Daarnaast is wonen simpelweg een recht.

Meer dan voorheen kan op Goeree Overflakkee gericht gebouwd worden. Naast de lopende bouwprojecten dient voor tenminste 1000 woningen nog locaties gevonden te worden. Deze woningen moeten voor 2030 gebouwd zijn. Om deze doelstelling te halen kan niet volstaan worden met realiseren van hier en daar een groepje woningen. Er zal fors ingezet moeten worden bij een aantal kernen.

Qua type woningen zal Vitale Kernen het accent leggen op huur- en starterswoningen. Overleg tussen gemeente, bouwers en woningbouwvereniging moet resulteren in een haalbaar en vooral gevarieerd aanbod. De gemeente heeft daarvoor voldoende instrumenten in handen. Wat Vitale kernen betreft gaat de gemeente gronden voor woningbouw aankopen en worden geen grote bedragen besteedt aan infrastructuur, zoals een kanaaloversteek in Middelharnis. Woonruimte creëren gaat nu voor.

Vitale Kernen steunt onderzoek naar nieuwe woonvormen, bij voorkeur die waarmee in andere gemeenten ervaring is of wordt opgedaan. Vitale Kernen denkt hierbij ook aan Tiny Houses en Knarrenhof, wellicht met bouwgrond op basis van pacht of huur/koop. Een onderzoek  naar het per kern gewenste aantal en type moet op zeer korte termijn vorm krijgen.

Daarnaast is het belangrijk dat historische of beeldbepalende panden behouden blijven.

Onderwijs op ons eiland

De gemeente draagt steeds meer zorg voor een goede huisvesting van het onderwijs. Vitale Kernen is voor behoud van een basisschool in iedere kern en is groot voorstander van het doorzetten van het ingezet beleid om schoolgebouwen multifunctioneel te gebruiken. Samenwerking tussen openbaar en christelijk onderwijs, gebruikers van dorpshuizen zijn hierbij heel belangrijk.

Vitale Kernen vindt het belangrijk dat de jeugd hier op Goeree-Overflakkee goed onderwijs kan genieten, van basisschool tot voortgezet onderwijs. Vitale Kernen is voor gelijke kansen voor iedereen en vindt het belangrijk dat ook kinderen van minder draagkrachtigen beschikken over de digitale leermiddelen die tegenwoordig nodig zijn om onderwijs goed te kunnen volgen.

Vitale Kernen is blij met de gerealiseerde schoolcampus, een voorbeeld van samenwerking tussen scholen, bedrijfsleven en gemeente.  Vitale Kernen wil  inspanningen zien om deze campus uit te breiden met HBO- opleidingen.

Daar waar voldoende peuters zijn wordt er gezorgd voor een kinderopvanglocatie. Bij voorkeur gekoppeld aan een basisschoollocatie.

Sociale gemeente

Vitale Kernen heeft aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving. Hoewel het sociale beleid in Nederland niet meer door gemeenten maar door het Rijk wordt bepaald vindt Vitale Kernen het belangrijk dat er voor iedereen goede, toegankelijke zorg is. Hulp bij probleemsituaties van kinderen moet, in samenwerking met ouders, artsen en jeugdzorg, op professioneel niveau in de directe omgeving mogelijk zijn (zoals bij Centrum voor Jeugd en Gezin, schoolmaatschappelijk werk, politie). Vitale Kernen is ook groot voorstander van de praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen. Vitale Kernen wil zoveel mogelijk zorg op Goeree Overflakkee organiseren om drempels (reistijden, vervoer) te voorkomen.

Vitale Kernen vindt preventie erg belangrijk. Dat betekent niet alleen het stimuleren van een gezonde manier van leven en het geven van voorlichting over onderwerpen die gezondheid betreffen, zoals bijv. over verslaving of meer bewegen, maar ook het vroeg signaleren van problemen.  Ook bij betalingsachterstanden is het belangrijk er vroeg bij te zijn zodat schulden niet oplopen.

Vitale Kernen is van mening dat de gemeente een ruimhartig minimabeleid moet blijven voeren waarin o.a. kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en een ziektekostenverzekering voor minima tot de mogelijkheden behoren. De gemeente moet maatwerk leveren. Een goede communicatie over het armoedebeleid naar de burgers toe is belangrijk. Verder vindt Vitale Kernen het belangrijk dat mensen met een beperking (meer) betrokken worden bij het beleid.

Iedereen op Goeree-Overflakkee is belangrijk, toch wil Vitale Kernen extra (politieke) aandacht geven aan de senioren. Deze groep is vaak het eerste de dupe wanneer voorzieningen uit de directe omgeving verdwijnen. Vitale Kernen maakt zich er sterk voor dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen door aan individuele behoefte aangepaste woningen, eventueel in woon- zorgcomplexen, te realiseren met behoud van algehele vrije keuze van juiste en goede zorg en andere noodzakelijke diensten in de eigen omgeving.

Vitale Kernen heeft ook aandacht voor het uitgaansleven van jongeren (o.a. de traditionele schuurfeesten) en het verenigingsleven.  Vitale Kernen ziet de meerwaarde in van het verenigingsleven; dit bevordert de saamhorigheid, gaat eenzaamheid tegen en bevordert zo de algehele gezondheid. Vitale Kernen zet zich dan ook in voor behoud van verenigingen.

Economische gemeente

Het meest recente onderzoek naar de economische vitaliteit van onze gemeente wijst uit dat deze van een gemiddelde sterkte is. Echter bijna de helft van de beroepsbevolking is aangewezen op werk buiten het eiland.  Hierin ligt de opdracht voor Vitale Kernen om meer bedrijvigheid te creëren op ons eiland en daardoor meer banen op ons eiland te krijgen.

Een sterk punt van Goeree-Overflakkee is dat de werkloosheid erg laag is en dat de MKB-bedrijven het uitstekend doen. Deze bedrijven zijn vooral gevestigd op onze bedrijfsterreinen. Naar de mening van Vitale Kernen zijn uitstekend ingerichte bedrijfsterreinen (veiligheid/bereikbaarheid) een vereiste, waarbij steeds een zekere capaciteit van uitgeefbare locaties voorhanden is. Vanuit strategisch oogpunt ligt het accent bij verdere ontwikkeling op de locaties Stellendam en Oude-Tonge. Grootschalige en vervuilende bedrijven dienen geweerd te worden en voor starters verleent de gemeente zo mogelijk faciliteiten. En niet onbelangrijk; geen onnodige regelgeving opleggen.

De detailhandel heeft het moeilijk door de pandemie en ook door het online kopen van onze inwoners. Initiatieven door de winkeliers worden ondersteund door Vitale Kernen, ook initiatieven op de zondag welke passen binnen het uitgangspunt; tegen zondagsrust, maar voor een rustige zondag!  

Recreatie & Toerisme op ons eiland

Recreatie en toerisme zijn eveneens dragers van de economie. Vitale Kernen pleit voor versterking van de sector, met name op kwalitatief gebied. De verblijfsrecreatie is geconcentreerd in en rond Ouddorp. Het kwetsbare gebied van de Kop is momenteel juridisch voldoende beschermd tegen wildgroei, geen verdere bouw aan de duinrand. De rest van de gemeente leent zich uitstekend voor uitbreiding/verbetering van de meer extensieve vormen van recreatie. Evenementen kunnen ook op Goeree-Overflakkee prima op zondag, uiteraard wordt rekening gehouden met de keuzes van de locatie (geen kermis naast de kerk op zondag). De havens en havenkanalen zijn ook vanuit historisch oogpunt bezien uniek en kwaliteitsverbetering mag op steun van Vitale Kernen rekenen. Dat geldt eveneens voor de instandhouding of verbetering van het netwerk aan fietspaden. Vitale Kernen wil zich inzetten om van ons eiland een fietseiland te maken. De toeristische (vaart)verbindingen tussen attracties kunnen op de steun van Vitale Kernen rekenen.

Vrijwilligers en Dorpsraden op ons eiland

Vitale Kernen ziet de enorme meerwaarde van vrijwilligers, mantelzorgers, ziekenbezoekers, dorpsraden, verenigingen etc. Zij zijn het cement van de samenleving. Zonder al deze vrijwillige inzet zou de maatschappij er heel anders uitzien. Vitale Kernen zal erop toezien dat dit vrijwillige werk in de breedste zin zoveel mogelijk ondersteund wordt door deze gemeente, hetzij door regelgeving, hetzij door andere ondersteunende maatregelen.

Vitale Kernen is ook een voorstander van dorpsraden. Een dorpsraad kan veel betekenen voor de leefbaarheid van de kern, de betrokkenheid van de burgers bij hun leefomgeving en kan prima dienen als schakel tussen de betreffende kern en de gemeente. Dorpsraad is geen klachtenbureau. Vitale Kernen is er voorstander van dat de dorpsraden door de gemeente gefaciliteerd worden.

Cultuur op ons eiland

De gemeente dient verenigingen en instanties die zorg dragen voor de cultuur op creatief, sportief of recreatief gebied, en die daardoor een sterk bindende factor zijn in de samenleving, krachtig te stimuleren door erkenning en subsidies en door, waar nodig, faciliterend op te treden. De huidige kaders van het subsidiebeleid moeten nog eens onder de loep genomen worden.

Vitale Kernen vindt dat de gemeente in elke dorpskern een gemeenschapshuis in stand moet houden.

Tot de cultuur hoort ook het straatbeeld. Het aanzien van de gemeente door kenmerkende straatjes en gebouwen, kortom cultuurhistorisch erfgoed, moet beschermd worden en behouden blijven. Ook historisch belangrijke gebouwen in het buitengebied verdienen deze aandacht.

Landbouw en visserij op ons eiland

Beide sectoren zijn belangrijk voor de economie. Daarnaast is de landbouw de drager van het landschap. Vitale Kernen steunt innovaties in de landbouw en visserij. De landbouwsector dient zich uiteraard te innoveren bij het beperken van gewasbeschermingsmiddelen.  Zoet water dient beschikbaar te blijven. Echter Vitale Kernen vindt het door de gemeente beschikbaar stellen van 70 ha landbouwgrond -met een waarde van 7 miljoen euro- buiten proportioneel. Vitale Kernen is tegenstander van meer windmolens, ook kleine windmolens. Voor de visserij te Stellendam is de toegang tot de haven van levensbelang. Vitale Kernen is voor behoud van de aldaar gevestigde visserijschool.

Landschap, Natuur & Milieu op ons eiland

Vitale Kernen wil zich in de gemeenteraad blijven inzetten voor een goed milieu en de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van onze gemeente. Op de aanwezige natuurgebieden moeten we zuinig zijn. Geen initiatieven die de kwaliteit hiervan benadelen, maar wel zoveel mogelijk toegankelijk voor publiek. Ook de zogenaamde Kroonjuwelen aan de kust verdienen onze blijvende aandacht.

De laatste jaren is er nauwelijks aandacht besteed aan de stand van de natuur, het landschap en de biodiversiteit op ons eiland. Uit onderzoek blijkt dat o.a. bodemgesteldheid, de waterkwaliteit en de biodiversiteit aan kwaliteit hebben ingeboet. De problematiek heeft diverse eigenaren: het rijk, de provincies, de gemeente(n), het waterschap en het bedrijfsleven met de agrarische sector als belangrijkste speler. Vitale Kernen heeft behoefte om een samenhangend beeld van de problematiek te kennen en relevante organisaties te verzoeken een plan van aanpak op te stellen om projectmatig de kwaliteit te verbeteren.

Het scheiden van huishoudelijk afval is belangrijk. Niet alleen voor het milieu maar ook voor de portemonnee. De nu ingezette vorm van scheiding (met name met losse plasticzakken) van huishoudelijk afval moet tijdelijk zijn. Vitale Kernen staat hier wel achter. Goeree-Overflakkee had 250 kg. restafval per inwoner per jaar. Dat is echt teveel. Vitale kernen vindt dat er veel en duidelijk gecommuniceerd moet worden over de resultaten en dat bij positieve resultaten de inwoner dit ook terug mag zien in zijn portemonnee. Daarbij moeten we goed volgen of afvalverwerkers er in slagen om over technieken te beschikken om het afval na inzameling te scheiden. Wanneer de markt zover is kan al het afval in één bak.

De milieustraat kan nu 6x per jaar worden bezocht voor het aanbieden van grofvuil. De tarieven voor storting moeten zo laag mogelijk (liefst gratis)  gehouden worden voor de particulier. Door de manier van afvalinzameling is het uitdagend om afval in het buitengebied te dumpen. Hierop moet worden gehandhaafd en streng worden opgetreden.

Ook circulariteit staat hoog op de agenda bij Vitale Kernen. Het hergebruik van materialen is de meest efficiënte vorm van afvalverwerking. Inmiddels lopen er een aantal projecten en initiatieven op ons eiland. Vitale Kernen zal deze ondersteunen.

Goeree-Overflakkee kent vele zendmasten om communicatie mogelijk te maken. Naast dit positieve element wordt er steeds meer gesproken over toenemende nadelige effecten van elektromagnetische straling. De gemeente heeft een taak om deze effecten te beheersen en de inwoners te informeren bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Verkeer & Vervoer op ons eiland

Verkeersveiligheid staat bij Vitale Kernen hoog in het vaandel. Voor deze veiligheid is aantoonbaar dat 30 km. de maximale snelheid is binnen woonkernen. Waar werk met werk is te maken zullen dan ook de wegen binnen de woonkernen duurzaam veilig worden ingericht. Uiteraard is het belangrijk om zwaar verkeer te weren binnen de woonkernen.

Vitale Kernen pleit ervoor fietsers zo veilig mogelijk te laten rijden op langzaam verkeerswegen maar ziet het liefst op doorgaande routes fietspaden verschijnen. Overleg met bewoners bij reconstructies of andere wegwerkzaamheden moet werkelijk overleg zijn en niet slechts het verstrekken van mededelingen.

Vitale Kernen hecht veel belang aan goede verbindingen en vervoersvoorzieningen tussen de kernen van de gemeente. Ook goede busverbindingen met Rotterdam en Zeeland blijven noodzakelijk. Alle openbare diensten (dus ook scholen) dienen goed bereikbaar te zijn: te voet, per fiets of scootmobiel, per auto en via het openbaar vervoer.

De N215 dient als slagader van ons eiland goed te worden ingericht! De afgelopen periode is de ontsluiting tussen Dirksland en Melissant gerealiseerd door de Provincie Zuid-Holland. Betere doorstroming wordt bereikt door een turbo rotonde te maken va de huidige rotonde bij Middelharnis. Maar dit dient pas te gebeuren nadat de oversteek in Nieuwe Tonge is gerealiseerd. Vitale Kernen realiseert zich dat er veel partijen betrokken zijn met de oversteek bij Nieuwe-Tonge en dat de hierbij horende wet- en regelgeving ontzettend vertragend werkt.  De N57 en N59 dienen veilig en zodanig te worden ingericht dat dit de doorstroming bevordert, veiligheid gaat voor duurzaamheid. De uitvoering van deze veiligheid duur veel te lang.

Veiligheid op ons eiland

Vitale Kernen blijft er alert op dat de aanrijtijden van politie, brandweer en ambulance gehaald moeten worden. Indien nodig moeten er extra capaciteit en eventueel extra locaties worden ingezet om deze tijden te halen. De bestaande blusgroepen in de kernen zijn hierbij heel belangrijk.

De buurtpreventiegroepen hebben hun effect laten zien. Wij moeten hen goed blijven ondersteunen.

Vitale Kernen houdt veel aandacht voor de veiligheid van de leefomgeving. Veroorzakers van ontoelaatbare overlast en beschadigingen van andermans eigendommen moeten streng worden aangepakt, waarbij een goede samenwerking tussen de gemeentelijke opsporingsambtenaren en de politie vanzelfsprekend vereist is.

Energie op ons eiland

De gemeente is door het rijk belast met de uitvoering van de zogenoemde energietransitie. Globaal geformuleerd bestaat deze uit twee delen: het opwekken van schone energie door middel van wind- en zonne-energie en het opstellen van een plan over de wijze waarop te zijner tijd afscheid wordt genomen van aardgas als energiebron. Aan de eerste opdracht is inmiddels ruim voldaan. Wat betreft de exploitatie van windmolens vindt Vitale Kernen het een gemiste kans dat rendementen niet bij de inwoners terecht zijn gekomen.

Aan het aardgasvrije wonen wordt gewerkt. Vitale Kernen werkt loyaal mee aan het beleid maar is gelijktijdig kritisch volger. Immers het proces is omgeven door vele onzekerheden. Deze hebben betrekking op de techniek (welke systeem komt in de plaats van aardgas) en vooral de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Tot nu toe blijkt uit de vele initiatieven en experimenten dat algemene toepassing van nieuwe technieken vooralsnog onbetaalbaar is. De plannen rond waterstoftoepassing in Stad aan ’t Haringvliet heeft de kritische aandacht van Vitale Kernen omdat hierbij ook de veiligheid heel belangrijk is, maar ook leveringszekerheid.

De uitvoering van de energietransitie vraagt het nodige van de gemeentelijke organisatie in de vorm van menskracht en middelen. De inzet dient proportioneel te zijn. Zonder ‘boter bij de vis’ van onze rijksoverheid zal Vitale Kernen zich beperkt inzetten voor de opgelegde doelstellingen.

Financiën van ons eiland

Nu is de gemeente financieel gezond. Er is zelfs een niet geoormerkt potje van 18 miljoen euro; de zgn. Eneco-gelden. Er zijn veel wensen waar deze gelden aan kunnen worden besteed. Zoals een nieuw zwembad, harmonisaties van alle sportaccommodaties, grond voor woningen en bedrijven, kunstwerkenbeheer, gebiedsontwikkelingen, verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, huisvesting van de ambtelijke organisatie, enzovoort, enzovoort…  Hierin zullen we de komende jaren keuzes moeten maken, want je kan je euro slechts eenmaal uitgeven.

Vitale Kernen richt zich bij het jaarlijks vaststellen van de gemeentebegroting vooral op een beleid dat:

 • zowel sober en terughoudend is, maar durft te investeren in nieuwe ontwikkelingen die de leefbaarheid ten goede komen;
 • inwoners niet nodeloos opzadelt met hogere lasten;
 • geen dure, nutteloze, prestigeobjecten kent;
 • nieuwe projecten voorziet van financiële analyses;
 • heldere eisen en doelstellingen stelt voor organisaties die voor de gemeente werken;
 • sluitend is.

Verder richten wij ons op een dynamisch en efficiënt functionerend ambtelijk apparaat, passend bij de grootte van onze gemeente dat inhuur van externe adviesbureaus pas nodig heeft als de deskundigheid en creativiteit binnenshuis niet voorhanden is.

Wij hopen u hiermee inzicht te hebben gegeven hoe Vitale Kernen er als politieke partij voor 2022 -2026 in staat. Bij vragen kunt u ons altijd bereiken via  info@vitalekernengo.nl.

Laten we met elkaar een vuist maken om van Goeree-Overflakkee een mooie, veilige gemeente te maken waar u graag woont!

STEM Vitale Kernen!