Programma 2014 – 2018

Hieronder het verkiezingsprogramma van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. In januari 2018 presenteren wij op deze plaats ons nieuwe programma voor de periode 2018-2022.

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee wil de samenwerking tussen mensen en talenten van mensen bevorderen. Voor en door mensen is een belangrijk motto binnen onze partij. Hieronder zetten we uiteen hoe de VKGO de verschillende onderwerpen op het eiland benadert.

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee wil de samenwerking tussen mensen en talenten van mensen bevorderen. Voor en door mensen is een belangrijk motto binnen onze partij. Hieronder zetten we uiteen hoe de VKGO de verschillende onderwerpen op het eiland benadert.

VKGO

Is de afkorting voor Vitale Kernen Goeree-Overflakkee, de nieuwe partij waarin lokale partijen zijn samengegaan. VKGO zet zich in voor alle woonkernen op Goeree-Overflakkee met een zakelijke, nuchtere aanpak: “Niet beloven wat niet kan, maar doen wat je belooft”. VKGO vindt dat de leefbaarheid (scholen, winkels, huisarts e.d.) in de kernen op peil moet worden gehouden of gebracht. Vitale Kernen een waarborg voor herkenbare politiek met herkenbare politici. Een partij die knopen durft door te hakken zonder achterkamertjes politiek.

Wonen in de gemeente Goeree-Overflakkee

De leefomgeving heeft hoge prioriteit. Voor VKGO betekent dit dat de inwoners van de nieuwe gemeente kunnen leven en spelen in een veilige woonomgeving. VKGO staat voor een woningbestand in overeenstemming met de opbouw van de bevolking met oog voor starters, senioren en mensen met een beperking en ruimte voor zelfbouw. Goeree-Overflakkee blijft de groene gemeente met veel mogelijkheden voor buitenrecreatie. Vitale Kernen is voorstander van een stevige aanpak van het drugs- en alcoholmisbruik.

Onderwijs en Jeugd

Vitale Kernen is voorstander van openbaar en bijzonder onderwijs in elke kern, waarbij samenwerking met respect voor elkaar wordt toegejuicht. Om jongeren meer aan dit eiland te binden, wil VKGO dat mogelijkheden worden onderzocht om het aanbod van MBO en HBO op Goeree-Overflakkee uit te breiden c.q. te vergroten. Hierdoor worden de economische mogelijkheden van Goeree-Overflakkee bevorderd. Ook het uitgaansleven van de jeugd heeft de aandacht van VKGO.

Sociale zaken en werkgelegenheid

Door hun strategische ligging, dichtbij de N57 en de N59, hebben de bedrijventerreinen een grote potentie om meer werkgelegenheid voor Goeree-Overflakkee te scheppen. Overbodige regelgeving, die hiertoe belemmerend werkt, dient te worden afgeschaft. Vitale Kernen staat voor meer ruimte voor startende ondernemers en aanwezige ondernemingen.

Toerisme

De gemeente beschikt over een erg fraai buitengebied. VKGO is van mening dat in de komende tijd meer nadruk moet worden gelegd op de toeristische waarde als geheel. Naast de Kop van Goeree dienen de recreatieve mogelijkheden van andere gebieden, zoals de Hellegatse platen, de Slikken van Flakkee en de diverse jachthavens van het eiland verder ontwikkeld en gepromoot te worden. M.b.t. de profilering van ons eiland als vakantieparadijs wil VKGO de kernwaarden: rust en ruimte niet uit het oog verliezen.

Senioren

Ouderen herbergen een schat aan kennis en levenservaring die ten diensten kunnen staan van hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen. Het is dan ook logisch dat veel van de politieke aandacht van VKGO naar de ouderenzorg gaat. Vitale Kernen wil bevorderen dat onze ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen met name door de bouw en aanpassing van voldoende woongelegenheden voor senioren. Onmisbaar daarbij zijn zorgorganisaties met een diverse achtergrond, die zorg en andere diensten aan senioren verlenen.

Vrijwilligers & Dorpsraden

Vitale Kernen benadrukt het belang van vrijwilligers voor de samenleving en erkent hen als partners, die goed weten wat er in de gemeente leeft. Vitale Kernen zal extra steun verlenen aan plannen van dorpsraden of wijkcommissies. Communicatie met het gemeentebestuur en de politieke organisaties moet er voor zorgen dat initiatieven uit de kernen besproken worden en een kans van slagen krijgen.

Cultuur

Elke kern heeft zijn eigen identiteit en dorpsleven, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor verenigingen. VKGO erkent hun belangrijke positie als mensenbinders. Om die rol goed te kunnen vervullen heeft elke kern een dorpshuis of een wijkcentrum nodig. Daarnaast meent Vitale Kernen dat cultureel erfgoed behouden dient te worden.

Landbouw en Visserij

Bij de opstelling van een nieuw bestemmingsplan “Buitengebied” zal nadrukkelijk met de agrarische sector in al zijn facetten rekening gehouden moeten worden. VKGO zal zich inzetten voor het behoud en het bevorderen van de prominente rol van de visserij, de haven en de visafslag in Stellendam voor de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee.

Landschap, natuur en milieu

VKGO zal zich in de nieuwe raad inzetten voor het behoud van de rijke natuur en cultuur-historische waarden van Goeree-Overflakkee. Een schoon en gezond milieu is belangrijk. Elke burger kan daaraan bijdragen door afval te scheiden. Gratis storten van afval op de afvalstortplaats door particulieren kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Verkeer en vervoer

VKGO hecht veel belang aan goede verbindingen en vervoersvoorzieningen tussen de kernen van de nieuwe gemeente. Ook goede busverbindingen met Rotterdam en Zeeland blijven noodzakelijk. De N215 dient als slagader van ons eiland goed te worden ingericht. Optimale bereikbaarheid van ons eiland moet worden nagestreefd door het uitbreiden van de N57 en de N59 met meerdere rijstroken.

Veiligheid

Ontoelaatbare overlast en beschadigingen van andermans eigendommen zijn nog steeds grote bronnen van ergernis. De veroorzakers moeten derhalve streng worden aangepakt.

Energie

De blijvend oplopende kosten van en de schaarste aan fossiele brandstoffen moet een drijfveer zijn om te gaan investeren in duurzame energie. Goeree-Overflakkee zal voor wat betreft de nabije toekomst moeten gaan werken aan een energieneutraal beleid. Dat wil zeggen werken aan de opwekking van wind-, zonne- en getijdenenergie. Voor windenergie zal gezocht moeten worden naar een aanvaardbare plaats voor een windmolenpark. Vitale Kernen wil laten onderzoeken of het collectief inkopen van energie op Goeree-Overflakkee kan leiden tot lagere energieprijzen voor de inwoners.

Financiën

Vitale Kernen is tegenstander van dure prestige objecten, die teveel kosten en de burger veelal niets concreets opleveren. Tevens zal VKGO er op toezien dat de gemeente een klein, dynamisch en efficiënt functionerend ambtelijk apparaat heeft en de hulp van externe adviesbureaus pas inroept als de deskundigheid en creativiteit binnenshuis niet voorhanden is.