Reactie op windmolens

Zoals door Vitale Kernen eerder is aangegeven staat op de lijst van ingekomen stukken van donderdag 16 april, een brief met daarbij een door het college vastgestelde startnotie RES (Regionale Energiestrategie):  over het terugdringen van de CO2-emissie.

Motie

Vitale Kernen heeft een motie aangekondigd omdat in deze startnotie is opgenomen dat er ‘op verzoek van de agrariërs een onderzoek komt naar kleine windmolens bij agrarische bedrijven’. Dit is in tegenspraak met eerdere beleidsuitspraken en het coalitieakkoord; niet meer windmolens dan de opgelegde 225 mw! Vitale Kernen verzoekt in de motie dat de startnotie RES hierop wordt aangepast.

Vasthouden

Nog voordat de motie donderdag in de gemeenteraad aan de orde komt, heeft het college al inhoudelijk gereageerd. Kort gezegd; er komen niet nog meer windmolens. De letterlijke reactie:

Het college zal in de concepttekst van de RES, die momenteel ontwikkeld wordt, vasthouden aan het beleid om de bijdrage aan windenergie te begrenzen tot het aantal locaties met windmolens, dat in eerdere besluitvorming is vastgelegd. Het college houdt eveneens vast aan de Beleidsnotitie kleine windmolens Goeree-Overflakkee, die plaatsing van kleine windmolens uitsluit.

Scherp

Sommige partijen, die op de hoogte waren van de motie, vonden dat Vitale Kernen wel ver ging om meteen een motie aan te kondigen. Vitale Kernen is echter van mening dat dit een onderwerp betreft, waarop we scherp moeten zijn én blijven. De inwoner heeft aangegeven het genoeg (of zelfs al teveel) te vinden. De kiezers mogen erop rekenen dat we, zeker nu we een vinger in de pap hebben, deze ook opsteken als we denken dat het ‘scheef’ loopt.

Aanstaande donderdag schenkt Vitale Kernen, tijdens de digitale raadsvergadering, alsnog aandacht aan de startnotitie RES om ter verduidelijking aanvullende vragen te stellen.