Van Mooi naar Mooier

De gemeenteraad is door wethouder De Jong op 27 november 2014 toegezegd dat er eind 2015 informatie zou worden gegeven over de stand van zaken bij de subsidieverlening aan verenigingen en stichtingen. Afgelopen donderdag 12 januari 2017 kwam de wethouder hiermee voor de dag. Ruim 280 pagina’s kregen de raadsleden te verwerken. Waarom niet regelmatig over de voortgang informeren laat zich te raden.

Het zou kunnen zijn dat de raadsleden door de hoeveelheid van informatie het noorden en het zuiden niet meer weten te onderscheiden. Raadsleden werden afgelopen donderdag geholpen door de Heer Tieleman. De heer Tieleman maakte gebruik van zijn spreekrecht en de raadsleden kregen de mogelijkheid om aanvullende vragen aan de heer Tieleman te stellen. De inbreng van de heer Tieleman was zeer positief kritisch. Natuurlijk op punten gechargeerd. Maar de aangeboden informatie was dan ook eenzijdig vanuit het college gegeven.

Bij de vaststelling van de agenda was er door Vitale Kernen gevraagd het rapport van Mooi naar Mooier niet alleen beeldvormend te behandelen maar ook oordeelsvormend en besluitvormend. De burgemeester informeerde de raadsleden dat dit besproken gaat worden in de agendacommissie; het presidium. Wanneer een rapport met zoveel informatie, complexiteit, de hoeveelheid vragen die zich aandient, de stap naar de zgn. versnellingsagenda (verbeterpunten) met de impact op de verenigingen en stichtingen met hun maatschappelijke inbreng, dan kan het niet anders zijn of dit rapport wordt komt nog twee keer aan de orde binnen de gemeenteraad.