Veel overleg nodig over bestemmingsplannen recreatie

Nadat eerder de recreatievisiedoor de raad werd vastgesteld, is er nu een handvat waarmee bepaald kan worden welke recreatieve ontwikkelingen mogelijk zijn op het gehele eiland. Het zogenaamde Ontwikkelkader.

Plan van aanpak

In de periode dat de recreatievisie en het ontwikkelkader is ontworpen zijn initiatieven voor ontwikkeling van recreatie bij het college aangevraagd. Deze worden benoemd in een plan van aanpak en betreft voornamelijk initiatieven op de kop van het eiland. Krijgen de drie boerderijcampings Zonnewende, Brouwersdam en Corneliahoeve meer eenheden? Wat te doen met het verplaatsingsgebied dat tot nu toe voor een gedeelte is gebruikt maar niet de gewenste kwaliteitsverbetering te zien geeft?

Doorgeschoven

Ook een tweetal langlopende bestemmingsplanwijzigingen in Ouddorp, die de gehele procedure hebben doorlopen, stond op de raadsagenda. Bovenstaande onderwerpen kwamen niet tot besluitvorming. De bestemmingsplannen werden zelfs niet behandeld en doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.

Complex

Iedere partij heeft zo een eigen afweging bij bovengenoemde onderwerpen, die niet op elkaar aansluiten. Al met al complex te noemen. De komende weken zal er tussen partijen veel overleg nodig zijn om tot besluitvorming te komen.