Veel vragen over De Kop

OuddorpDuinOp de raadsagenda stond de aanpassing van het bestemmingsplan Ouddorp Duin. In de bestemming is een voorzieningszone opgenomen. Het college stelt voor om deze bestemming te verruimen door detailhandel toe te staan en de mogelijkheid te bieden om appartementen te kunnen bouwen.

Zoals bekend hebben de raadsleden van Vitale Kernen geen geschiedenis in de voormalige gemeente Goedereede. Vandaar dat Vitale kernen zich nu niet alleen verdiept in genoemde aanpassing van dit bestemmingsplan, maar in heel de feitelijke invulling en uitvoering van Raamplan Ouddorp Bad. Vitale Kernen is ook ingegaan op de uitnodiging van Hans Klijn om deel te nemen aan een fietstocht over de kop van onze gemeente, om ons te laten zien wat er allemaal plaatsvindt en nog in ontwikkeling is. Hans Klijn is de motor, de initiatiefnemer om mensen er op te wijzen wat er binnen Ouddorp en omgeving allemaal wel en niet gebeurt. Daarbij neemt hij een nadrukkelijk standpunt in.

Tijdens de behandeling heeft Vitale Kernen dan ook vragen gesteld die een breder karakter hebben dan het agendapunt. De gestelde vragen werden door wethouder Tollenaar met algemeenheden beantwoord met de onderbouwing dat de raad op hoofdlijnen hoort te functioneren. U zult begrijpen dat deze benadering van de wethouder in het verkeerde keelgat schiet bij Vitale Kernen. De gestelde vragen zijn 1:1 naar de wethouder toegestuurd en deze zullen worden beantwoord voor de oordeelsvormende behandeling in de gemeenteraad.

De letterlijk uitgesproken vragen;
Zo hebben wij behoefte aan 1 overzichtskaart waar alle in ontwikkelingen/plannen overzichtelijk staan aangeven en per ontwikkeling een beschrijving wat er daadwerkelijk het voornemen is te gaan realiseren.

Het verplaatsingsgebied is eind 2010 vastgesteld met bestemming kampeermiddelen. In 2013 is de bestemming aangepast van kamperen naar recreatiewoningen en nu ligt er weer een aanpassing voor appartementen en voorzieningen met horeca en detailhandel. Welke toekomstvisie onderbouwd deze aanpassingen in deze zeer korte periode?

Waaruit blijkt dat er behoefte is aan voorzieningen in Ouddorp Duin. Er zal toch wel een diepgaander onderzoek zijn gedaan dan de eenzijdige samenvatting wat nu in de stukken staat. Kunnen wij door het college beter, diepgaander hierover worden geïnformeerd? Met name ook wat de economische effecten zijn op de directe omgeving met name de kern Ouddorp. Ook de relatie met de detailhandelsvisie ontbreekt, vind ik niet van terug. Hoe is deze relatie?

Er is onduidelijkheid of er een slechtweervoorziening als een zwembad is opgenomen in Ouddorp Duin. Hoe zit dit?

Waarom zijn de appartementen niet in plan Ouddorp west gebouwd?
We lezen dat er een Stichting in het leven wordt geroepen om het gebied waar de voorzieningen komen te onderhouden. Het college wil hierin gaan participeren.

Vanwaar deze betrokkenheid, in welke stichtingen met dit oogmerk participeren wij nog meer?

Zo is er onduidelijkheid over of er nu wel dan niet wordt gebouwd binnen de waterkeringszone? Graag helder ja of nee.

Wanneer door verhoging van de waterspiegel de dijken/duinen moeten worden verhoogd. Hoe gaat dit dan worden gedaan? Binnendijks /buitendijks/ wat blijft er over van het strand?

U heeft aangegeven, onder druk van de provincie (provincie subsidieert zelfs nog), dat de kwaliteit van de landschappelijke inpassing beter moet. Geldt dit nu voor de aanpassingen binnen de nu voorliggende wijziging of wordt de kwaliteit ook verbeterd van de reeds in aanbouw zijnde woningen? En hoe gaat u landschappelijke inpassing afdoende invullen? (uitkijktoren)

Waarom verruiming van het gebied met 3000 m2? Is dit ook voor de inpasbaarheid of voor de verkoopbaarheid?

Krijgen we geen nieuwe woonwijk bij het wegvallen van recreatie bewoning naar permanente bewoning, dan hebben we het niet meer over voorzieningen voor de recreant?

Is dit dan nog steeds gewenst, met name ook in relatie met de nota zondagsrust. Of is het college aan het voorsorteren om toch openstellingen in de toekomst mogelijk te maken?

Waaruit blijkt dat er een gezond evenwicht is tussen de bevolking van Ouddorp, de traditionele recreant met zijn caravan en tent en de luxe recreatie villa’s?

Aanvullende vraag over maximale hoogte: Is dit 8 meter totaalhoogte of nokhoogte? Waar ligt het nulpunt, van welk nulpunt wordt gemeten?