Vitale Kernen gaat niet naar de rechter

ZuiderdiepOndanks dat Vitale Kernen Goeree-Overflakkee van mening is dat de besluitvorming over zwembad ‘t Zuiderdiep een dermate maatschappelijke impact heeft, blijft het college volharden dat dit hun verantwoordelijk is. Daarbij past geen bemoeizucht van een gemeenteraad. Dit standpunt wordt wederom door externe juristen met 9 A4’tjes onderbouwd. Maar feitelijk staat er in deze 9 A4’tjes dat het allemaal niet duidelijk in de wet is geregeld, er is ook te weinig jurisprudentie beschikbaar. Nu kan Vitale Kernen natuurlijk vragen aan een rechter om toch een uitspraak te doen of het nu wel dan nee een verantwoordelijkheid is van de gemeenteraad of van het college. Vitale Kernen gaat hieraan niet beginnen. Wel is Vitale Kernen van mening dat een college deze discussie niet zou moeten willen voeren. Bij een dergelijk maatschappelijk ingrijpend onderwerp zou de bevoegdheid voor het college geen punt van discussie horen te zijn!

De aandacht voor de zwembaden wordt bij Vitale Kernen nog sterker gevoed door de houding van wethouder Trouwborst. De wethouder sprak schande uit over de houding van Vitale Kernen. Dit omdat Vitale Kernen tal van signalen vanuit de inwoners benoemt die Vitale Kernen te horen en te zien krijgt. Langs alle kanten komt de informatie naar Vitale Kernen. Eerst kregen wij onderhands één rapport van adviesbureau Synarchis wat het college bijstaat om te komen tot besluitvorming, nu hebben we er inmiddels vier! Waarvan één rapport aangemerkt wordt als concept.

Gezamenlijk met de PvdA en EVV heeft Vitale Kernen een motie ingediend die het college vraagt om voldoende draagvlak te behouden bij de besluitvorming omtrent onze zwembadvoorzieningen en verzoekt het college een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de mogelijke beheersvormen van zwembad ‘t Zuiderdiep. Met name naar de beheersvormen; eigen beheer, zgn. commercieel beheer en de stichtingsvorm. Zodat na dit onderzoek er een keuzemogelijkheid kan woorden voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Met tegenstemmen van de VVD, CU, SGP en CDA heeft deze motie het helaas niet gehaald.

Onderstaand de letterlijke uitgesproken tekst door Vitale Kernen tijdens de raadsvergadering op 17 maart jl.

,, Er ligt een taakstelling om 200.000 te bezuinigen op de zwembaden die wij binnen de gemeente hebben. Wij hebben drie zwembaden. Vitale Kernen is vanaf het begin deze bezuiniging met argus ogen aan het volgen. Vandaar dat wij rapporten opvragen, schriftelijke vragen stellen en de rapporten en beantwoording van de vragen toetsen. En dan begint de verbazing.
Wanneer je informatie over dit onderwerp tot je neemt, je realiseert met waar het college mee bezig is om te komen tot de bezuinigingsdoelstelling, dan constateren wij dat dit een dermate maatschappelijke impact heeft binnen onze gemeente dat wij ons afvragen of de besluitvorming geen raadsverantwoordelijk moet zijn. Want de bezuiniging van 200.000 wordt mede gerealiseerd door ons zwembad t’Zuiderdiep te vervreemden. Dit gaat heel ver, zoals gezegd heeft dit maatschappelijke gevolgen. Op de vraag waarom geen raadsbesluit hieraan ten grondslag dient te liggen krijgen wij een juridisch antwoord, een antwoord waarbij gedeelten van de wettekst wordt genoemd, gedeelten waaruit op te merken is dat het wel degelijk het mandaat van het college is. Onze juridisch adviseur wijst ons hierop en reageert inhoudelijk op de ingebrachte argumenten van het college. Dus impasse. Impasse tussen het college en Vitale Kernen. Wat nu? De burgemeester maar vragen als zijnde bestuursorgaan wat nu te doen, wat vindt zij ervan? De burgemeester laat er externe advocaten wat van vinden. 9 A4tjes worden volgeschreven, zal zo’n duizend of 5 kosten, en het antwoord is eigenlijk; er is weinig jurisprudentie. Wat Vitale kernen dan nog kan doen is een rechter het voorleggen. Dit gaat ons te ver. Het gaat hier over een onderwerp met maatschappelijk impact, waarvan het college een eigen koers wenst te varen. Bemoeizucht van de raad kunnen we hierbij niet gebruiken. Wel wordt er nu , gezien de bevoegdheden ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente, door het college de raad de gelegenheid gegeven hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dat de besluitvorming ingrijpende gevolgen kan hebben wordt in ieder geval nu onderkent.
Zo vragen wij nog steeds om de drie voortgangsrapporten van Synarchis. Onze wetgever voorziet erin dat wij gewoon recht hebben op deze informatie. Het college zegt, zal wel, maar de raad kan niet omgaan met de informatie hiervan. De burgemeester geeft in de beantwoording aan op de vraag:
Op welke gronden krijgt VKGO de drie rapportages van Synarchis niet beschikbaar?
Antwoord:
Op 14 januari 2015 heeft Synarchis Adviesgroep de rapportage ‘Onderzoek zwembaden Gemeente Goeree-Overflakkee’ opgeleverd. Voordat deze met een advies is aangeboden aan het college hebben medewerkers van ʼt Zuiderdiep inhoudelijke opmerkingen over dit rapport gemaakt. Om deze reden heeft het college in juni 2015 besloten dit rapport als werkdocument te beschouwen en de rapportage te laten actualiseren op de genoemde inhoudelijke punten. Omdat op dat moment ook alle cijfers, zowel qua bezoekersaantallen als de jaarrekeningen, over het hele kalenderjaar 2014 beschikbaar waren – ʼt Zuiderdiep was in 2013 niet het hele jaar open – heeft het college tegelijkertijd de cijfers laten actualiseren.
Eind augustus 2015 is het geactualiseerde werkdocument aangeleverd. Omdat de cijfers een andere periode betreffen dan die uit de eerste rapportage zijn deze niet met elkaar te vergelijken. Het college én de Stuurgroep Zwembaden vinden het belangrijk dat alle partijen achter de inhoud van de rapportage staan en er nadien geen discussies meer over kunnen ontstaan. Om deze reden is dit werkdocument – dat uiteraard niet aan het college is aangeboden – op 4 september 2015 met de managers van de drie zwembaden en de medewerkers van Synarchis besproken. Dit heeft geresulteerd in de definitieve rapportage van 28 september 2015. Deze is aangeboden aan het college en uw raad. Dit is het enige vastgestelde rapport van Synarchis.
Hieruit trekken wij de conclusie dat er verschillen zijn betreft de cijfers in de rp’s van januari en augustus, maar er geen cijfermatige verschillen zijn in de rp’s van augustus en september. Nu hebben wij het rapport van augustus onderhands toegezonden gekregen en wij constateren dat er wel degelijk verschillen zitten in cijfers van augustus en september. Verschillen in de rapporten over landelijke normen personeelskosten; in het ene rapport voldoet de staver niet en in het ander voldoet de staver wel aan de normen. Respectievelijk 59.000 en €47.000.
Voorzitter, zoals u in uw brief aan de raad aangeeft willen wij nogmaals aan de wethouder vragen de drie rapporten van Synarchis ons te overhandigen conform de gemeentewet artikel 169.
Op de derde vraag of wij ook de verslagen van de werkconferenties kunnen inzien, werd aanvankelijk beantwoord dat deze er niet zijn. Uiteindelijk blijkt er wel een te zijn, waarschijnlijk omdat wij ook hierover beschikken. Er blijkt een abuis gemaakt te zijn bij de registratie. Kan, natuurlijk, maar de inhoud van deze email is zeer relevant.
Kortom voorzitter wij hebben een onprettig gevoel bij het traject om te komen tot een bezuinigingsdoelstelling van 200.000 en dan te worden geconfronteerd met het vervreemden van het zwembad t zuiderdiep. Het geheel overziend komt vitale kernen tot de conclusie dat er door het college zwaar is voorgesorteerd op een stichting waarbij het bestuur en de directie van De Staver als voorbeeld en daadwerkelijk invulling gaat geven aan de verantwoordelijkheden van de nieuw te vormen stichting. Dit kan de juiste keuze zijn, echter alleen na een gedegen onafhankelijk onderzoek.
Tot nu toe is de beeldvorming bij de inwoners van onze gemeente dat er niet eerlijk, open en transparant wordt bestuurd.
De beeldvorming bestaat uit;
– gezien de houding, de passiviteit, de financiële resultaten binnen De Staver is er geen vertrouwen in de bestuurders van stichting Olympia waar De Staver onder valt. Dit is zeker gevoed door wethouder trouwborst in een raadsvergadering waarin hij letterlijk zegt “ik voel me er comfortabel bij” toen het ging over de bestuurders van stichting Olympia (de Staver) die naast hun geldelijke vergoeding zichzelf werk geven waarover ze zichzelf weer laten betalen.
– De inwoners van de voormalige gemeente Dirksland die nu hun zwembad, zwembad is niet van de gemeente, is in het verleden geschonken door een inwoner, samen ziet gaan met De Staver en het onderspit dreigt te delven. .
– t’Zuiderdiep gaat sluiten, kapitaalsvernietiging, pas geheel gerenoveerd.
– De samenstelling van de stuurgroep. 5 tegen 1. 4 personen vanuit de twee bestaande stichtingen.

Vandaar voorzitter zullen wij een motie indienen met motivatie en het college verzoeken om stappen te nemen. “