Vitale Kernen tegen grondspeculatie

Onlangs is er door de gemeente Goeree-Overflakkee een perceel bouwgrond aan de hoogste bieder verkocht. Reden voor Vitale Kernen om hierover verduidelijking te vragen aan het college tijdens de raadsvergadering van 16 december jl.

Het college gaf bij monde van portefeuillehouder en wethouder Peter Feller aan dat dit inderdaad heeft plaatsgevonden. De wethouder gaf ook aan dat er in het eerstvolgende nota grondbeleid een uitvoeringsdocument wordt toegevoegd waarin ook het verkoopbeleid zal worden vastgelegd. Deze nota komt in februari 2022 ter vaststelling in de gemeenteraad. Vitale Kernen is tevreden met deze toezegging door wethouder Peter Feller. Naar de mening van Vitale Kernen kan en mag het niet zo zijn dat een gemeente meedoet aan grondspeculatie welke bedoeld is voor woningbouw. Speculatie drijft de prijzen van woningen op waardoor doorstroming voor de starter nog moeilijker wordt dan dat deze nu al is.
Op de vraag van Vitale Kernen of er ook andere vormen van bouwgrond zullen worden aangeboden gaf de wethouder aan hier ook naar te zullen kijken om te zien wat er mogelijk is. Vitale Kernen denkt bijvoorbeeld aan pacht, huur/koop en wellicht vormen van lease. Hopelijk biedt een alternatieve manier van bouwgrond ook mogelijkheden voor Tiny Houses. Mogelijkheden voor het bouwen van Tiny Houses in of aan de randen van onze dorpen zouden enorm helpen om onze jonge mensen zelfstandig te kunnen laten wonen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 4 november jl. diende Vitale Kernen hierover een motie in. Helaas……. Het CDA, SGP, ABB, Groep Zwerus en CU roepen dat er woningen moeten worden gebouwd voor onze starters, maar een initiatief om hiertoe te komen vinden ze maar niks. De motie haalde dus geen meerderheid.