VKGO zegt nee tegen kadernota

BezuinigingenAfgelopen donderdagavond stond de kadernota op de raadsagenda. Een nota die aangeeft dat de gemeente uit de penibele financiële situatie geraken. Gelukkig. Maar VKGO heeft wel grote moeite hoe dit wordt bereikt. Geld bezuinigen in de zorg, geen subsidies meer verstrekken aan het verenigingsleven enzovoort. Allemaal bezuinigingen die direct de inwoner van onze gemeente raakt. Maar wel geld uitgeven aan het uitbaggeren van de niet in gebruik zijnde havenkanalen van Goedereede en Stellendam (bijna 1 miljoen). Daarbij wordt niet alleen de oude haven van Stellendam opgeknapt, nee heel de oude haven wordt gerestaureerd voor 550.000 euro. Veel geld, waar geen economische opbrengst tegenover staat. Natuurlijk moet de haven worden opgeknapt en op termijn technisch worden verbeterd. Maar niet nu met geld van zorg en verenigingen.
De SGP deed een beroep op VKGO om vooral gezamenlijk binnen de raad op te trekken. Wil VKGO ook graag. Maar de verschillen tussen de SGP en VKGO, hoe je met de beschikbare middelen zou moeten worden omgaan, zijn heel groot. Voor VKGO gaan mensen vóór stenen. Vindt SGP ook, alleen handelen er niet naar. Het gezegde ‘men verkondigt het geloof, maar vergeet te bidden’, is hier van toepassing.

Letterlijke uitgesproken tekst VKGO kadernota 2016

Voorzitter,   
Tijdens de aanvullende presentatie bij de beeldvormende behandeling van de kadernota 2016 sloot het college, bij monde van wethouder Trouwborst af met; ik citeer “wat het aardige is, is dat deze kadernota recent, zo gaat dat in het ambtelijk voorwerk, is aangeboden bij de provincie Zuid-Holland,  we hebben daar in de eerste plaats de beker mee verdiend, wij zijn de eerste gemeente in Zuid-Holland die de kadernota heeft ingediend. Is op zich leuk maar wat vooral leuk was, dat de allereerste reacties van de provincie buitengewoon positief waren”.
Voorzitter; borstgeroffel; het college heeft een soort van een kampioenschap behaalt. Maar gaat het hierom voorzitter? VKGO heeft eerder meerdere keren aangegeven dat een schouderklopje van de provincie ons aanzienlijk minder interesseert wanneer dit wordt gespiegeld, aan wat er voor moet worden gedaan om dit schouderklopje te behalen.
Een schouderklopje van de provincie; windmolens plaatsen, gecompenseerd met Integrale Ruimtelijk programma’s, programma’s voor de rijkste van onze samenleving, luxe woningen aan een Halskanaal en aan de Noordrand. Of onze gemeenschap geen hogere nood heeft? Het CDA geeft aan er zelf ook niet veel vertrouwen te hebben in de provincie. Het CDA vraagt alle fracties hun contacten in het provinciehuis in te zetten voor de bereikbaarheid van ons eiland. Want stel je voor dat bij het coalitieakkoord en het uitvoeringsprogramma van het provinciebestuur de N59 er niet op voor komt. Hiermee wordt toch door het CDA bevestigd dat GO alleen maar in beeld is bij de provincie wanneer men –laat ik het netjes zeggen- iets kwijt moet .

Voorzitter; het college biedt een goed financieel perspectief. De bezuinigingen doen hun werk. Kost wel pijn. Zeker in de zorg, bij de verenigingen, stichtingen, maatschappelijke organisaties. De boodschap is; we hebben te weinig centjes en het moet anders.  Gelukkig voorzitter is er toch nog bijna een miljoen euro beschikbaar- ik zeg dit cynisch- bijna een miljoen voor het baggeren van havenkanalen, en opknappen van een oude haven. Begrijp ons goed voorzitter; verpauperingen moeten worden wegegenomen, negatieve consequenties zien te voorkomen. In de begroting van 2015 is 350.00 euro opgenomen voor het baggeren van de havenkanalen van Stellendam en Goedereede, en in dezelfde  begroting 22.000 euro voor groot onderhoud aan de oude Stellendamse haven.  En nu ineens bij de kadernota 2016 staat er 550.000 gereserveerd voor renovatie van dezelfde oude Stellendamse haven. Voorzitter; in een paar jaar tijd bijna een miljoen euro uitgegeven waar geen aantoonbaar economische effect tegen overstaat, heeft het college geantwoord op onze schriftelijk gestelde vragen. Dit nog los van het feit dat de VVD eerder heeft opgeroepen dat de gemeente de rotzooi van het Waterschap in de oude Stellendamse haven maar moet opruimen. College, raad:  ga verantwoord om met de beschikbare middelen. En als er enige ruimte is, besteed dit dan in het sociaal domein, zeker wanneer het overschot uit het sociaal domein komt, laat dit dan daar. Iedere fractie binnen deze coalitie vindt dat men oog heeft voor de zwakkere in onze samenleving. Men zegt dit in hun programma’s, maar de praktijk is weerbarstig. Ik heb wel eens een gezegdes gehoord van: men verkondigt het geloof, maar vergeten te bidden. Of van; het geloof niet alleen met de mond belijden. Voorzitter, VK zal dan ook een motie indienen om de beschikbare financiën voor het sociaal domein daar ook te houden.
Wat verwacht het college van de inspanningen van de dorpsraden binnen deze nota? Vooralsnog zijn er geen dorpsraden in 8 van de 14 kernen. Wanneer, in de vorige raadsvergadering, de dorpsraad van Den Bommel zich presenteert en hoor reageren op een vraag van de PvdA over de subsidieverordening Mooi, en dan de voorzitter van de dorpsraad de woorden gebruikt: meer wil ik er niet over zeggen. Zegt  mij dit genoeg. Raad, college: stop hiermee, u maakt meer kapot dan dat u ermee opschiet. Onder druk, door grote bedragen geld als worst voor te houden, en mensen belangrijk maken, probeert u uw beleid door te drukken. Subsidiecenten waarover de verenigingen niet meer kunnen beschikken, daar gaat nu de dorpsraad over, als die er is. Dit is in het verleden nooit de bedoeling geweest van het vormen van dorpsraden.
Voorzitter,
VK heeft gevraagd naar het aantal recreatiewoningen die er worden gebouwd of in de planning staan om gebouwd te worden. Er wordt meer gesloopt in aantallen dan dat er worden bijgebouwd, geeft het college aan. VK vraagt zich af of de markt om deze ontwikkeling vraagt of wordt er een markt gemaakt? Hiertussen zit een wezenlijk verschil. Natuurlijk raken een aantal campings gedateerd, maar er moet wel ruimte blijven voor de kampeerder die niet een luxe villa kan kopen of huren. Gewoon met een tent of caravan op een mooie camping staan raakt, wanneer dit beleid zich doorzet, binnen GO onmogelijk. Bestaande kleine campinghouders willen graag uitbreiden, ruimte bieden voor de kampeerder met de kleine beurs, deze ondernemers krijgen veelal nul op het rekest. Nu bij de ingekomen stukken waarschuwt zelfs de Veero voor de mogelijk negatieve effecten van de vele recreatiewoningen.
Het college geeft aan ontzettend in hun maag te zitten met de 400.000 euro die jaarlijks de gemeente extra kost, omdat ambtenaren op historisch salaris zitten. Het sociaal statuut is op dit punt door dit college verlengt. Op geen enkele manier geeft het college aan wat hieraan gedaan gaat worden. VKGO krijgt het gevoel dat er niets wordt gedaan, lekker laten zitten. Kost een paar centen maar je hebt geen moeilijke gesprekken te voeren.  Voorzitter, wij zouden graag zien dat het college een personeelsbeleid voert, de organisatie voorsorteert op de toekomst, op de gemeente die we willen zijn, binnen de gebruikelijke hierbij behorende financiële kaders.
Voorzitter ik sluit nu al af;
College, onze dank voor de overzichtelijke nota, dank aan de organisatie. Zoals eerder gezegd; VK heeft het coalitieakkoord ondertekend in 2013, daarin staat niets wat eenieder niet voor ogen heeft, alleen VK is het op een aantal punten niet eens met de uitvoering van dit akkoord. Voor VKGO staat de mens, de inwoner voorop. Mensen gaan vóór stenen.