Voorjaarsnota 2014

Vrjrsnota2014Voor ons liggen de voorjaarsnota 2014 en rekening van 2013. Na ruim anderhalf jaar hebben we hier het echte financiële richtingsinstrument van dit College. Instrumenten om ons huishoudboekje weer op orde te krijgen. Een enorme opgave voor ons allemaal, doorwerking van besluiten van de voormalige gemeenten. Besluiten voorzitter die door onze rechtsvoorgangers zijn genomen en die regelmatig niet door dit college en coalitie worden gerespecteerd. Eerder genomen besluiten van de vier voormalige gemeenteraden worden makkelijk terzijde geschoven. Zo niet geschoffeerd.
Naar aanleiding van onder meer de economische crisis, de overdracht van taken van het Rijk naar de gemeente en de korting op het gemeentefonds was het het tekort van de gemeente Goeree Overflakkee geraamd op 13 miljoen. De verwerking van de meicirculaire 2014 laat zien dat we weer een bezuinigingsronde in moeten richten.

Op de financiële positie moest worden ingespeeld. Vandaar de bezuinigings plannen die antwoord geven op deze positie. De provincie heeft onze meerjarenbegroting goed gekeurd.  Financieel toezicht door de Provincie: preventief of repressief, het zal de inwoner eenzorg zijn wanneer dit afgewogen wordt tegen de bezuinigingen bij depeuterspeelzalen, subsidies verenigingen, het hebben van vijf wethouders, 3 ton vooreilandmarketing ed.
Maar even zo goed wordt er op de inwoners een beroep gedaan om te zorgen voor het welbevinden binnen hun woonomgeving; participeren noemen we dit. Moet welvan twee kanten komen, vindt Vitale Kernen.

Wij stellen ons nog steeds de vraag of deze aanpak voor een gemeente die een heel fusieproces heeft doorlopen en een enorm bezuinigingsopgave van de rijksoverheid krijgt opgelegd niet anders kan.
Vorig jaar gaven wij reeds aan dat:
– Onze bezittingen worden geïnventariseerd is daar al enige “winst” te behalen?
– Ook de inventarisatie en het beleid m.b.t. al onze accommodaties kan toch wel sneller worden aangepakt?
– Bij de windmolenpresentatie werd gesproken over een ozb van 8 ton die zien we nog steeds nergens terug.

Vitale Kernen is voorstander van een klein efficiënt ambtenarenapparaat. De realiteit leert ons ook dat “onze ambtenaren” al veel veranderingen hebben meegemaakt. Er is voor hen een sociaal statuut. Maar voorzitter, er zit veel kwaliteit binnen de ambtelijke organisatie. Maak gebruik van de aanwezige kennis en stuur hen in de veranderingen die passen in de huidige gemeente 2014. Zorg voor bij- en omscholing voor functie’s die de nieuwe organisatie vraagt. Betrek ze nog meer bij de veranderingen. Hopelijk zal dan de externe inhuur van ruim een miljoen euro zoals in 2013 is uitgeven verminderen. VKGO vindt dit een absurd hoog bedrag, absoluut niet noodzakelijk. Maar de wethouder gaf eerder aan wij nog van GO lab gaan horen.

Iedereen zal het ermee eens zijn dat het verenigingsleven een sterkesamenbindende factor is binnen de kernen. Juist door deel te kunnen nemen aan hetverenigingsleven wordt deelname aan de participatiemaatschappij gevoed en vormgegeven. De verscheidenheid van verenigingen, veelal kleine verenigingen, willen wijontzien. in beleidsplan MOOI…wordt gesproken over de “dienstverlening doorambtenaren aan verenigingen in relatie tot de afbouw van de waarderingssubsidies. Voorzitter, noem ons een vereniging die hierom heeft gevraagd. Wegvallen van de subsidie en ervoor in de plaats een advies van een ambtenaar.

We hebben reeds aangegeven dat verenigingen met een kleiner budget van 12.500 euro ontzien moeten worden. De coalitie vindt dit maar niks. Nu worden er reedsbrieven verstuurd zonder dat Raad gesproken heeft over beleidsplan MOOI!!!!
Voorzitter, Iedereen moet binnen onze gemeente zijn financieel deel bijdrage. Verenigingen, organisaties en instellingen, en ook onze eigenorganisatie doet een stevige duit in het zakje. Wij zijn van mening dat er over de samenhang van de maatregelen moet worden gesproken. Wat zijn de effecten van de maatregelen. Wat zijn de consequenties voor de  individuele kern en wijk,  College; breng de samenhang inbeeld!
Maar ook voorzitter, waar is er geld te verdienen, waar investeren we in, waaruit blijkt dat de inwonerzegt: dat is een goed idee? De inwoner wil eerst zijn stoeptegel recht hebben liggen,voordat hij draagvlak geeft om andere zaken -die er zeker toe doen- te realiseren.

In de voorjaarsnota 2014 zijn de effecten van de meicirculaire van het Rijk op hetgemeentefonds nog niet verwerkt. We weten dat de gemeente mag rekenen op eenbijdrage vanuit het rijk ter voorbereiding op de veranderingen in de jeugdzorg, WMO en participatie etc. In de laatste gehouden klankbordgroep is aangetoond dat ervoldoende GRIP is op de invoering en ook geldelijke kader is op een veilige maniergeborgd. Dat stelt ons zeker gerust.

Goed dat er voorbereid wordt. Vitale Kernen zal middels bestuurlijke vragen aandacht op blijven eisen voor kansen op (persoonlijke)begeleiding, al of niet in de vorm van pgb’s. En op duidelijkheid in wie straks bepaaltwanneer inzet van specialisten en professionals nodig is. Dit mag niet “ambtelijk”bekeken worden “of er nog wel middelen genoeg zijn”. Worden taken op de bordjesvan de gemeenten straks bekostigd via inhuren of subsidiëring? Vitale Kernen zal zeker de vinger aan de pols houden om naastzelfredzaamheid tijdig te kunnen (laten) zorgdragen voor een passend vangnet voorwie daarop is aangewezen!

Burgerparticipatie gaat over meedenken en over meedoen. Vrijwilligerswerk neemt in groeiende mate een belangrijke plaats in als draagvlak van het algemene welvaartspeil. De tijd is rijp om vrijwilligerswerk op een meer professionele wijze te begeleiden. De vrijwilliger wordt de spil in onze samenleving, koester deze vrijwilliger en laat hen inzien wat zij betekenen voor de gemeenschap. Zal zeker invloed hebben op HUN gemeentelijke begroting.