Vraag actie blauwalg

Vitale Kernen stelde op 2 mei jl. schriftelijke vragen over de aanpak ter voorkoming van overlast van blauwalg. Binnen het Volkerak Zoommeer ontstaat er bij zomerse temperaturen een groene stinkende smurrie in het water. Zwemmen in dit water is ongezond en de aanliggende strandjes en havens zijn zeer onaantrekkelijk om in te verblijven.

De afgelopen periode is het warm geweest, vandaar dat door Vitale Kernen tijdens de raadsvergadering aandacht voor deze problematiek is gevraagd. Het college gaf aan dat de schriftelijke reactie zojuist was verstuurd naar de raadsleden, maar gaf op verzoek van Vitale Kernen een mondelinge toelichting.

Onderstaande schriftelijke reactie op de door Vitale Kernen gestelde vragen;

Geachte raad,

In antwoord op schriftelijke vragen van VKGO van 2 mei 2017 over het plan van aanpak om overlast van blauwalg te voorkomen, delen wij u het volgende mee. In het najaar van 2016 is er veel overlast van blauwalg geweest in de haven en op het strandje van Ooltgensplaat en in de Galathese haven.

Vanaf september 2016 is het zogenaamde blauwalgoverleg met Rijkswaterstaat, het waterschap Hollandse Delta en onze gemeente weer opgestart. De huidige maatregelen om de overlast van blauwalg aan te pakken zijn besproken en beoordeeld op effectiviteit. We zijn actief met elkaar in gesprek gegaan en hebben gezamenlijk werkbezoeken gebracht en onderzoeken gedaan op zoek naar methodes die blauwalg nog beter kunnen terug dringen. Wij zijn al geruime tijd bezig met het zoeken naar meer geschikte methodes om drijflagen van blauwalgen te voorkomen en/of te bestrijden. De inzet is om stank te voorkomen en het wateroppervlak een beter beeld te geven.

In de afgelopen periode hebben wij in overleg met de provincie Zuid-Holland actief contact gehad met twee leveranciers, die een techniek hebben om met de inzet van hun producten de waterkwaliteit, het ecosysteem en het zelf herstellend vermogen van het wateroppervlak te verbeteren door het water te laten circuleren. In samenspraak met Rijkswaterstaat, het waterschap en de provincie zijn we nader aan het onderzoeken of de inzet van een machine effectief en (financieel) haalbaar is.

Er zijn in het buitenland en in Nederland (eerste) positieve ervaringen opgedaan met de inzet van dergelijke machines om de overlast van blauwalg enigszins terug te dringen. Verder is in het voorjaar van 2017 bij een gespecialiseerd bedrijf een praktijkproef uitgevoerd om de gevolgen van blauwalg effectiever aan te pakken. Na uitwerking van de resultaten zou mogelijk in de havenmonding van Ooltgensplaat op een later tijdstip een vervolgproef met een flexibele strekdam kunnen plaatsvinden om drijflagen van blauwalg tegen te gaan.

Inmiddels heeft Rijkswaterstaat een concept-draaiboek gemaakt over hoe te handelen bij het constateren van blauwalg. Het draaiboek is een protocol en voorziet in een stappenplan vanaf het moment dat blauwalg gesignaleerd wordt tot het treffen van daadwerkelijke maatregelen. Het draaiboek geeft bijvoorbeeld aan wanneer op dagen dat de wind uit de verkeerde hoek komt de deuren van de keersluis in Ooltgensplaat dicht gaan en op welke wijze er bij klachten gecommuniceerd wordt met bijvoorbeeld de watersportvereniging Ooltgensplaat en de Dorpsraad.

Door verzamelde data is Rijkswaterstaat nu beter in staat om tijdig het Volkerak Zoommeer door te spoelen en daarmee het ontstaan van blauwalg te vertragen. Het concept-draaiboek wordt op 2 juni ambtelijk besproken met de watersportvereniging Ooltgensplaat en de dorpsraad. De partners van het blauwalgoverleg en de provincie Zuid-Holland realiseren zich dat het ontstaan van blauwalg (als natuurverschijnsel) niet te voorkomen is. Er zijn veel factoren die het ontstaan van blauwalg beïnvloeden. Wij zullen voortvarend door gaan met nader onderzoek en voorbereidend werk om uiteindelijk effectieve maatregelen te kunnen nemen om de overlast van blauwalg zoveel als mogelijk te beperken. Het zal u duidelijk zijn dat we de overlast van blauwalg niet helemaal kunnen voorkomen, maar dat we samen met onze partners er alles aan doen om de overlast van blauwalg te bestrijden. De kosten van maatregelen en de dekking van lasten brengen wij zo spoedig mogelijk in beeld. Wij houden uw raad actief op de hoogte over dit onderwerp en zullen u in de tweede helft van dit jaar een nader voorstel met een pakket van maatregelen doen toekomen.

Wij gaan ervan uit dat de gestelde vragen op dit moment naar tevredenheid zijn beantwoord.

 Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee