Wat Vitale Kernen vindt van de gemeentebegroting 2022

Donderdag 8 juli zijn de jaarlijkse politieke beschouwingen gehouden in ’t Rondeel in Middelharnis. Alle partijen kregen weer de gelegenheid ‘iets’ van de gemeentebegroting te vinden. Na het aanhoren van de fracties maakt het college een voorstel voor de begroting van 2022. Wat gaan we doen en wat gaat het kosten?

Fractievoorzitter Johan de Vos sprak namens Vitale Kernen de volgende beschouwing uit:

Het begrotingsjaar 2022 ziet er goed uit. Zeker nu het Rijk 3.4 miljoen beschikbaar stelt voor de extra incidentele middelen jeugdzorg en de vrijgekomen middelen van Eneco. Gezien de ontstane financiële situatie zouden er betreft Vitale Kernen geen ombuigingen (bezuinigingen) te hoeven plaatsvinden. Zeker ook ingegeven doordat de voorstellen voor ombuigingen niet overeenkomen met onze gedachten; namelijk inwoners gaan vóór het zich onderscheiden in projecten.

Wat ons betreft geen lastenverhoging voor onze inwoners terwijl we bezig zijn met een onderscheidend project zoals 70 ha landbouwgrond beschikbaar stellen -met een waarde van 7 miljoen- om onze agrariërs te leren duurzaam te boeren.

De afgelopen periode zijn er zaken opgepakt en gerealiseerd.
Zoals de Campus, de haven van Middelharnis, de optimalisatie van ‘t Fort en de harmonisatie van de voetbalverenigingen. Binnen het Sociaal domein; praktijkondersteuners jeugd bij onze huisartsen, een opvanglocatie voor dak- en thuislozen, er is meer aandacht voor schuldhulpverlening en een aangenomen motie voorlichting stralingsbeperkende maatregelen, die op uitvoering wacht.

Vitale Kernen hoopt dat in 2022 de andere sportverenigingen aan de beurt komen om te harmoniseren net zoals de voetbalverenigingen, zodat iedere sporter binnen onze gemeente op een gelijkwaardige wijze wordt gesteund.

Stappen worden gezet om invulling te geven aan de zeer kritische punten van bureau TIEN over het functioneren van SRGO. Het is nu nog ongewis hoe het eruit komt te zien voor onze zwembaden, multifunctionele accommodaties en dorpshuizen. Veel onbegrip is er voor de nu sluiting van zwembad ’t Zuiderdiep. ’t Zuiderdiep ondergaat een technische upgrade zodat er duurzaam en 7 dagen gebruik mogelijk is. Vitale Kernen is daar blij mee. Personeel is nu even een aandachtspunt omdat er blijkbaar personeel is wat om religieuze reden niet op zondag wilt werken en dat respecteren wij uiteraard.

Op de gereserveerde centen voor de oversteek bij Nieuwe Tonge staat inmiddels de schimmel, hoe lang gaat dit nog duren voorzitter is de vraag van Vitale Kernen. Dit is al jaren niet uit te leggen aan de inwoners.

Bij woningbouw zijn op dit moment onze oude bestemmingsplannen, plannen van 2012, net voor de herindeling, voor woningbouw ingevuld. Nieuwe ruimte voor woningbouw is er niet, daar moet hard aan worden gewerkt. Het bezoek van PvdA gedeputeerde Anne Koning heeft ons niet geholpen, zij denkt dat we hier nog een kip en een varken houden om in leven te blijven en wil dit zo houden. Wat Vitale Kernen betreft zetten we druk op de provincie om ons ruimte te geven door locaties aan te wijzen waarvan wij vinden dat er gebouwd kan en moet worden. Neem deze dan op in bestemmingsplannen en de ontwikkelaars van deze wereld gaan aan de slag.

Zoals gezegd ook zorgen over de invulling van onze bedrijventerreinen. Onderzoek geeft aan dat we er een tekort aan hebben. Maar tegelijkertijd biedt deze raad in meerderheid de mogelijkheid om 9.5 ha beschikbaar te stellen voor een bioboardfabriek, waarbij tijdens de behandeling niet 1 fractie voordelen heeft benoemd waarom binnen GO zo’n fabriek toch wel gewenst is. Hoe geloofwaardig willen we zijn richting onze inwoners? En nu van het overschot van de begroting 2021 een reservering van 1.2 miljoen vaststellen om bedrijventerreinen uit te breiden.

Zorgen over onze duurzaamheidsdoelstellingen. Dan met name de onderscheidende projecten zoals gebruik van waterstof. Vitale Kernen legt het beleid van de rijksoverheid niet naast zich neer. De tweede kamer geeft aan dat we rechts rijden, rijd je links dan gebeuren er ongelukken. Wij willen dan ook in de pas lopen met beslissingen genomen door de rijksoverheid. Maar om nu onderscheidend te willen zijn ten opzichte van andere gemeenten door extra investeringen in duurzaamheid, daar zien wij geen voordeel in. Het standpunt van Vitale Kernen is ook nog steeds dat meer windmolens voor ons onbespreekbaar is. We zullen hier scherp op zijn nu andere partijen dreigen te draaien om kleinere windmolens bij boeren mogelijk te maken. We hebben er meer dan zat en voldoen ruimschoots aan de provinciale opdracht. Vraag het maar aan de inwoners van Nieuwe en Oude- Tonge, rondom in de windmolens. Vooralsnog amper enige compensatie voor de overlast, compensatie die wel is toegezegd. Daarbij voorzitter; vooruitlopen is dikwijls niet handig. Wat betreft de windmolens heeft de Raad Van State vorige week een uitspraak gedaan waarmee wij niet gerust zijn.

Zorgen over het Verkeer Circulatie Plan in Middelharnis/Sommelsdijk. Er vindt nu een onderzoek plaats, wij zijn daarmee akkoord gegaan, je moet een keer ergens beginnen. Maar om nu zomaar 2200 bomen te kappen, een kanaaloversteek te maken van heel veel geld en ook het beheer hiervan, daar is zorgvuldig onderzoek voor nodig wat zich niet beperkt tot het onderzoek waar wij ja tegen hebben gezegd.
Verkeersveiligheid heeft bij Vitale Kernen een hoge prioriteit. Naast hondenpoep is hard rijden binnen de bebouwde kom ergernis nummer twee, niet alleen binnen onze gemeente. Als het aan Vitale Kernen ligt dan is de maximale snelheid in iedere bebouwde kom op ons eiland max 30 km. Ook de ontsluitingswegen. Vitale Kernen heeft om dit te bewerkstelligen een motie gemaakt en hoopt op brede steun van al de fracties. Uiteraard weten wij dat iedere straat niet duurzaam veilig op 30 km is ingericht, waar mogelijk moeten we dit wel gaan doen; werk met werk maken.

Binnen het sociaal domein is de aanpak voor het terugdringen van verslaving een groot aandachtspunt, er moet iets gebeuren. Binnenkort verwachten we van wethouder Bruggeman een uitgebreide nota over de integrale aanpak verslaving.
Zoals gezegd voorzitter; doen we het financieel goed. Het ombuigingstraject (bezuinigingen) hebben we doorlopen, het extra belasten van onze inwoners en bedrijven is voor ons onbespreekbaar zolang we nog volop geld hebben om zaken op te pakken die niet horen bij onze core business.

Voorzitter, ik kan nog langer door blijven gaan met beschouwingen — heb nog veel meer onderwerpen- maar ik verwacht dat ik mijn 5 minuutjes ruimschoots voorbij ben. Rest mij om het college en de ambtelijke organisatie te bedanken voor de jaarrekening 2020, de inspanningen bij het ombuigingstraject en veel succes te wensen bij het maken van de begroting 2022. Ennnn dat wij in dit gremium met respect -en op inhoud – met elkaar omgaan, en onze schouders eronder zetten zodat onze inwoners en recreanten trots op ons eiland kunnen zijn.