Welbevinden inwoner belangrijker dan twaalf nieuwe windmolens

MariapolderVorige week was het een enorme drukte in dorpsgebouw De Bommelstee in Den Bommel. De reden hiervoor was dat de dorpsraad van Den Bommel de inwoners wilde informeren over de omvang van de windmolens die gepland staan langs de rand van het dorp. Er is blijkbaar plaats voor 12 windmolens met een tiphoogte van 150 meter. De dorpsraad had tevens het college, vertegenwoordigers van de raadsfracties en initiatiefnemers uitgenodigd. De avond werd heel goed bezocht.

Enkele standpunten werden glashelder neergezet. De vertegenwoordigers van de politieke fracties gaven hun mening over de te plaatsen windmolens. De een wat genuanceerder dan de ander. VKGO is verheugd dat andere partijen ook nu gaan inzien dat het welbevinden van onze inwoners belangrijk is. VKGO sprak het vertrouwen uit naar de andere fracties van de gemeenteraad om gezamenlijk op te trekken om de overlast van windmolens voor de inwoners weg te nemen.

Hieronder het pleidooi van VKGO tijdens de raadsvergadering van 12 december jl.

Het agendapunt structuurvisie windenergie staat nu oordeelsvormend op de agenda weer een stap in het proces om te komen tot meer mw aan wind op ons eiland.

Twee weken terug hebben wij aangegeven dat de hoeveel van windmolens op de voorkeursalternatieve locaties veel te veel is.
De windopgave is voor ons eiland te veel.
Dit komt de eilandmarketing niet ten goede. Wij vragen het college hoe het college de visueel landschappelijke verdichting/vervuiling van windmolens gaat wegnemen of te compenseren in kader van eilandmarketing.

Vorige week ontvingen wij een memo van het college over de inschatting van de baten.
Nou voorzitter dit valt ons vies tegen.
Voor zo’n 80 molens krijgen we slechts 110.000 euro per jaar in de gemeentekas,
250.000 per jaar uit het windfonds, dit als compensatie voor de directe omgeving waar de molens komen.
En we mogen de noordrand van de provincie ontwikkelen, dit moeten we ook zien als opbrengst. De wethouder gaf twee weken geleden aan hier blij mee te zijn, want daar zijn we al zolang mee bezig. Wethouder, ja U, maar het speelveld is verandert, u draagt nu een bredere verantwoordelijkheid dan alleen maar voor de kop van  het eiland.
Vooralsnog volgt het college u.

Het college pleit ervoor om nieuwe integrale ontwikkelingen zwaarder te laten wegen dan overlast van windmolens bij inwoners.
U vindt het belangrijker om in een nu onbewoond gebied aan de Noordrand, woningen te gaan bouwen, natuur aan te gaan brengen, recreatie en toerisme te ontwikkelen…… dan windmolens te plaatsen in gebieden waar al mensen wonen. Voorzitter, we moeten keuzes maken. Ons betreft gaat de eerste prioriteit naar de bescherming van onze inwoners en dan naar nieuwe gebiedsontwikkelingen.
VK is van menig dat de voorgenomen integrale ontwikkelingen op andere locaties zijn te realiseren dan alleen maar in de Noordrand waar nu amper iemand woont.
College wilt u ons uitleggen wat de winst is voor onze gemeente wanneer de noordrand is ontwikkelt?
Ik begrijp van de windgroep dat zij amper aandacht hebben voor de noordrand, nee zij pleiten voor meer locaties, zal met grondposities te maken hebben, daardoor het eiland rondom in de molens.

Voorzitter.
VK zou graag de inwoners van onze kernen beschermen door een grotere afstand te nemen tussen de woonkernen en de windmolens, dit door de Lden norm te gebruiken van 37 Lden. En om landschappelijk de verdichting van windmolens te beperken niet meer dan twee rijopstellingen te plaatsen, waarvan op de  locaties Piet de Wit , Oude Stad en Battenoert er een rij buitendijks wordt geplaatst.

Voorzitter, wij zullen een amendement in brengen om te borgen dat het welbevinden van onze inwoners belangrijker is dan een nieuwe gebiedsontwikkeling.