Wethouder Trouwborst kan vragen niet beantwoorden

ZwemmenZoals bekend volgt Vitale Kernen nauwgezet de bezuinigingsdoelstelling van 200.000 euro op de drie zwembaden op Goeree-Overflakkee. De eerste vragen hierover aan het college dateren al van augustus 2015. Ook vraagt Vitale Kernen al maandenlang om rapportages en verslagen die in het kader van de bezuiniging zijn gemaakt. Tevens is er tijdens raadsvergaderingen gesproken over het onderwerp voorgenomen samenvoeging zwembaden.

Op 6 april zijn de rapporten van Synarchis en een verslag van een werkconferentie beschikbaar gesteld. Na het lezen van de toegezonden informatie heeft Vitale Kernen een paar politieke mondelinge vragen gesteld tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 21 april.

De wethouder kon deze vragen niet beantwoorden want de ambtenaren waren op cursus. Gebruikelijk is dat technische vragen over een onderwerp door ambtenaren worden beantwoord namens het college, maar hier gaat het om politieke vragen. Vitale Kernen bekruipt het gevoel dat wethouder Trouwborst de antwoorden niet in het openbaar wil geven. Vitale Kernen krijgt de beantwoording schriftelijk.

De gestelde vragen
– In het verslag van de werkconferentie 21 november 2014 staat aangeven dat de vertegenwoordigers van de beide stichtingen voorstander zijn van een stichtingsvorm en de vertegenwoordigers van ‘t Zuiderdiep voorstander zijn van een commercieel beheer. Waarop is uw mening gebaseerd dat de inhoud van het verslag van de werkconferentie van 24 november 2014 niet relevant is?
– Waarom is het rapport van Synarchis van 15 januari 2015 gemerkt als conceptrapport en de overige drie rapporten niet?
– Waardoor is er cijfermatig verschil tussen het rapport van 19 augustus en 28 september 2015?
– Welke verklaring is er voor het verschil in de toegerekende overhead (personeelskosten) bij ‘t Zuiderdiep met ruim € 100.000,- tussen het rapport van 19 augustus en 28 september 2015?
– Zijn de personen die de scorelijsten hebben ingevuld voldoende onafhankelijk om hun voorkeur voor beheersvorm als uitgangsbasis te gebruiken in de te nemen vervolgstappen? Waaruit blijkt deze onafhankelijkheid?
– Welke feiten liggen eraan ten grondslag dat de beheerders van De Grutterswei en Dorpstienden niet voldoen?

Hieronder de mondeling gestelde vraag zoals deze 24 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij het college bekend moet zijn.
MELDING STELLEN VAN MONDELINGE VRAGEN (vragenuur)
Art. 35 RvO

Aan de griffier van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee.
Datum: 21 april 2016

Onderwerp: bezuiniging zwembaden

Ondergetekende meldt hiermee dat hij/zij in de eerstvolgende raadsvergadering gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om mondelinge vragen te stellen over genoemd onderwerp.
Vraag/vragen gericht aan college, portefeuillehouder wethouder Trouwborst;

– In het verslag van de werkconferentie 21 november 2014 staat aangeven dat de vertegenwoordigers van de beide stichtingen voorstander zijn van een stichtingsvorm en de vertegenwoordigers van ‘t Zuiderdiep voorstander zijn van een commercieel beheer. Waarop is uw mening gebaseerd dat de inhoud van het verslag van de werkconferentie van 24 november 2014 niet relevant is?
– Waarom is het rapport van Synarchis van 15 januari 2015 gemerkt als conceptrapport en de overige drie rapporten niet?
– Waardoor is er cijfermatig verschil tussen het rapport van 19 augustus en 28 september 2015?
– Welke verklaring is er voor het verschil in de toegerekende overhead (personeelskosten) bij ‘t Zuiderdiep met ruim € 100.000,- tussen het rapport van 19 augustus en 28 september 2015?
– Zijn de personen die de scorelijsten hebben ingevuld voldoende onafhankelijk om hun voorkeur voor beheersvorm als uitgangsbasis te gebruiken in de te nemen vervolgstappen? Waaruit blijkt deze onafhankelijkheid?
– Welke feiten liggen eraan ten grondslag dat de beheerders van De Grutterswei en Dorpstienden niet voldoen?

Aanleiding:
Vitale Kernen volgt nauwgezet de bezuinigingsdoelstelling van €200.000 op de drie zwembaden. De eerste vragen hierover aan het college dateren van augustus 2015. Zoals bekend heeft Vitale Kernen maandenlang gevraagd om rapportages en verslagen die in kader van de bezuiniging zijn gemaakt. Tijdens raadsvergaderingen is er gesproken over het onderwerp samenvoeging zwembaden.

De vier concept en voortgangs-rapporten en verslag werkconferentie zijn 6 april jl. beschikbaar gesteld.

In het verslag van de werkconferentie staan voorkeuren van beheersvormen door betrokken personen aangegeven.

Er zijn vier rapporten van Synarchis beschikbaar gesteld. Waarvan het rapport van 15 januari 2015 is gemerkt als concept. Overige drie rapporten zijn niet als concept gemerkt.

Op de vraag waarom Vitale Kernen niet over de rapporten van Synarchis kan beschikken is onderstaand antwoord gegeven op 24 februari 2016;

Antwoord;
Op 14 januari 2015 heeft Synarchis Adviesgroep de rapportage ‘Onderzoek zwembaden Gemeente Goeree-Overflakkee’ opgeleverd. Voordat deze met een advies is aangeboden aan het college hebben medewerkers van ʼt Zuiderdiep inhoudelijke opmerkingen over dit rapport gemaakt. Om deze reden heeft het college in juni 2015 besloten dit rapport als werkdocument te beschouwen en de rapportage te laten actualiseren op de genoemde inhoudelijke punten. Omdat op dat moment ook alle cijfers, zowel qua bezoekersaantallen als de jaarrekeningen, over het hele kalenderjaar 2014 beschikbaar waren – ʼt Zuiderdiep was in 2013 niet het hele jaar open – heeft het college tegelijkertijd de cijfers laten actualiseren. Eind augustus 2015 is het geactualiseerde werkdocument aangeleverd. Omdat de cijfers een andere periode betreffen dan die uit de eerste rapportage zijn deze niet met elkaar te vergelijken.
Het college én de Stuurgroep Zwembaden vinden het belangrijk dat alle partijen achter de inhoud van de rapportage staan en er nadien geen discussies meer over kunnen ontstaan. Om deze reden is dit werkdocument – dat uiteraard niet aan het college is aangeboden – op 4 september 2015 met de managers van de drie zwembaden en de medewerkers van Synarchis besproken. Dit heeft geresulteerd in de definitieve rapportage van 28 september 2015. Deze is aangeboden aan het college en uw raad. Dit is het enige vastgestelde rapport van Synarchis.
Uit de beantwoording blijkt dat de cijfers kunnen afwijken tussen de rapporten van 15 januari, 26 januari en 19 augustus 2015.

Op de vraag van Vitale Kernen wie de scorelijst hebben ingevuld zoals vermeld op pagina 21 van het rapport van Synarchis 28 september 2015, is 6 april jl. beantwoord. Nog niet is de vraag beantwoord welke functie deze personen vervullen.
Het betreft de volgende personen, namens De Staver; Henri Vogel, Johan Vogelaar, Lesly Wolters. De Gooye; Jan Verbom, Andries Middelbos, Cor Monster. ’t Zuiderdiep; Saskia Dok, Johan de Waal, John Albrechts. Gemeente Goeree-Overflakkee; Wybe Zijlstra, Theo Rigter.

Tijdens de informatieavond op 19 november 2015 en raadsvergadering van 17 maart jl. sprak wethouder Trouwborst uit dat de klanttevredenheid over de beheerders van De Grutterswei en Dorpstienden onvoldoende is. Dit blijkt uit signalen vanuit de dorpsraad van Oude-Tonge en gebruikers van Dorpstienden.

Indiener (naam raadslid met vermelding partij)
Willy Heintjes
Vitale Kernen GO