Windmolens op het eiland

MariapolderDe structuurvisie Wind op ons eiland was in de raadsvergadering van afgelopen donderdag 28 november, geagendeerd in de beeldvormende fase. Over twee weken volgt de oordeelsvormende fase. De fractie van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee had de neiging om er al een oordeel over te hebben gezien de reeds beschikbare informatie. Maar laten we dit nog even niet doen. Een klein voorschot willen we echter wel geven. Er kunnen volgens plan MER (dus volgens onze wet en regelgeving) veel windmolens worden gebouwd. Naar ons idee: veel te veel! VKGO stelde de vraag welke integrale aspecten moeten worden onderzocht om te komen tot gebiedsontwikkeling in de Noordrand?

Uit de beantwoording van het college:
,,Er is sprake van een integrale gebiedsontwikkeling Noordrand, wat moet er integraal worden onderzocht? De gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds zetten zich gezamenlijk in voor een integrale gebiedsontwikkeling in de Noordrand van Goeree-Overflakkee. De ambitie is om nieuwe kansen te creëren voor economie én natuur, in een samenwerking tussen overheden en private partijen. Hiermee willen zij het areaal natuur uitbreiden, in relatie met nieuwe vormen van woningbouw, de structuur voor de landbouw verbeteren, nieuwe mogelijkheden voor recreatie en toerisme ontwikkelen en een zoetwaterkanaal inpassen. Windenergie dient zodanig te worden ingepast dat de ontwikkelingen elkaar niet bijten, maar elkaar mogelijk zelfs versterken. Daartoe is een integrale benadering van het gebied noodzakelijk. Op korte termijn zal overleg met de betrokken partijen en de Windgroep over de integrale benadering plaatsvinden”.

Weten we zeker dat de inwoner van onze gemeente deze integrale ontwikkeling in de Noordrand belangrijker vindt dan hinder van windmolens in de woonomgevingen? Polders in de Noordrand waar nu nog amper mensen wonen. Waarom past het college de integrale ontwikkeling in de Noordrand niet aan? Hierdoor is het toch mogelijk om andere voorkeursgebieden te ontlasten, dus kleiner te maken in de structuurvisie?

Het plan MER geeft aan er 57 Mw. bij park Piet de Wit kan worden geplaatst, 36 Mw. bij den Bommel. De sterren op de kaart die door de voormalige gemeenten zijn neergezet en onderdeel zijn van het bestuursakkoord heeft de intentie om de bestaande locatie Piet de Wit te upgraden en dat op de Hellegatsdam, en op de aanlanding van het eiland, een stuk verwijderd van de kern Den Bommel, er molens moeten worden geplaatst. De coalitie van SGP, CDA, CU en VVD, wijkt af van de intentie van de raadsbesluiten van de vorige gemeente. Waarom doet u dit?