Zorg voor kwetsbare gezinnen moet beter

Afgelopen periode is er een onderzoek uitgevoerd naar het functioneren van verschillende gemeentelijke uitvoeringsteams in het sociaal domein door samenwerkende inspecties. Dit onderzoek gaf aan dat er dringend maatregelen genomen dienen te worden om de zorg binnen kwetsbare gezinnen te verbeteren. Drie maanden later is dit onderzoek herhaald en het college heeft in deze drie maanden niet of niet voldoende de kwaliteit verbeterd, geven de gezamenlijke inspecties aan.

De inspecties stellen vast dat een knelpunt ontstaat door de scheiding tussen het werk van de gemeentelijke teams en het werk van het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT). Het JOT is niet zonder meer betrokken bij het in kaart brengen van de problematiek van een kwetsbaar gezin met problemen op meerdere leefgebieden. Als de problemen van een kwetsbaar gezin onvoldoende integraal in kaart zijn gebracht, dan heeft dit direct gevolgen voor de effectiviteit van de zorg en ondersteuning die wordt ingezet.

Het college komt nu met maatregelen die noodzakelijk zijn om de kwaliteit en de aansturing te verbeteren. Het college komt hier nu mee nadat de inspecties de tekortkomingen constateerde. Wij mogen toch verwachten dat er intern door het college de vinger aan de pols wordt gehouden om de gewenste kwaliteit te borgen. De aansturing van het JOT is niet goed gebleken.
De interne kwaliteit is ook niet geborgd. De ondersteuning van het JOT is niet georganiseerd.
Fouten in de regie… Regie die noodzakelijk was om het het werkproces goed te laten verlopen.
Eerst het huis op orde en dan verder bouwen zijn woorden die we vaak hebben gehoord.

Wapperen er Blauwe Vlaggen op de stranden nu wappert er een rode vlag. Een hele rode. Onze inwoners rekenen op ons bij de uitvoering van onze taken. Voor juist diegenen die onze hulp nodig hebben moeten we extra klaarstaan. Vitale Kernen gaat akkoord met de financiële gevolgen die dit heeft, maar benadrukt dat kwaliteit voorop moet staan.

We willen snel een tussenrapportage zien…